ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

אסופת סיכומי מאמריפ בקורס: מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . כאן תוכלו למצוא עוד סיכומי מאמרים במדעי המדינה.

אלן  דאוטי – הסיפור היהודי והסיפור הערבי: Alan Dowty, Israel / palesteine, Chapter Two: The Jewish Story, Chapter Three: The Arab Story (Cambridge : Polity, 2005).

מיכאל איגנטיף – דם ואדמה: Michael Ignatieff, Blood and Belonging, (1993), 3-16.

משה ליסק, דן הורוביץ, מצוקות באוטופיה: ישראל – חברה בעומס יתר (תל אביב: הוצאת עם עובד, 1990), עמ' 9-39.

המערכת הפוליטית: ממרכז דומיננטי למרכז מפוצל \ הורוביץ וליסק

 רקע היסטורי – עד הקמת המדינה.

שלמה אבינרי, הרעיון הציוני לגוניו (עם עובד, 1999), עמ' 13-24.

יהושע פורת, צמיחת התנועה הלאומית הערבית-הפלסטינאית, 1918 – 1929, 1-22

גדעון שמעוני, האידיאולוגיה הציונית (ירושלים, תשס"א), ציונות כללית-92-79, הציונות הדתית לאומית-134-118, תנועת העבודה הציונית-174-154.

Wistrich, R. "Zionism and Its 'Assimilationist' Critics" Jewish Social Studies, vol. 4, no.2 (Winter 1998): 59-111 – חסר.

יוסף גורני, החיפוש אחר הזהות הלאומית (עם עובד, 1990), עמ' 11-18 (מבוא).

 מדינה דמוקרטית – משמעות, השלכות, הצדקות.

נורברטו בוביו, עתיד הדמוקרטיה (המכון הישראלי לדמוקרטיה. תשס"ג), מאמר א': "עתיד הדמוקרטיה".

אנדרי מרמור, "על גבולות הדמוקרטיה: תורת המדינה בעקבות רצח רבין, ספר השנה למשפט הישראלי (1996), עמ' 3-13.38 – חלק 2 – חלק 3

זאב בן סירא, ציונות מול דמוקרטיה, מגנס 1995, 14-30. חלק 2

רולנד פנוק – תיאוריה פוליטית דמוקרטית: Pennock, Democratic Political Teory, Princeton 1979, 121-160. חלק 2– חלק 3 – חלק 4

יואב פלד, "זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל", תיאוריה וביקורת 3, 21 (1993).

א"ב 11280/02מ ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' ח"כ טיבי, פ"ד נד(4) 1, פסקאות 62-83 לפסק דינו של הנשיא ברק.

יהודיותה של המדינה – איפיונים, הצדקות, השלכות.

היחס החרדי העקרוני אל המדינה / הרב שמואל יעקובוביץ'

חיים גנז, "מדינה יהודית",  מריכרד ואגנר עד זכות השיבה – ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות.

חיים כהן/ יהודיותה של מדינת ישראל. – חלק 2

הרהורים על המשמעות וההשלכות של "יהודית" בביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית" / רות גביזון

פרשנויות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו: אהרון ברק, מנחם אלון, חיים כהן ו-יוסף רז ויולי תמיר

 טענת חוסר ההתיישבות העקרונית בין יהודיות לבין דמוקרטיות והערכתה. 

גביזון רות, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים, (מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1999), עמ' 36-45.

סמי סמוחה, המשטר של מדינת ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי-דמוקרטיה או דמוקרטיה אתנית? סוציולוגיה ישראלית ב(2) (2000). עמ' 568-579, 590-601, 617-623.

אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין, ישראל ומשפחת העמים (הוצאת שוקן, 2003), עמ' 8-18 (מבוא), עמ' 286-295 (עיקרון הניטרליות וסוגי המשטרים הדמוקרטיים).

לבונטין, "יהודית ודמוקרטית – הרהורים אישיים", עיוני משפט יט 521 (תשנ"ה).

 גנאם ויפתחאל- דמוקרטיה אתנית – תגובה לסמי סמוחה As’ad Ghanem, Nadim Rouhana and Oren Yiftachel, Questioning “Ethnic Democracy”: A Response to Sammy Smooha, Israel Studies, 3(2), 253 (1998).

 מדינה יהודית ודמוקרטיה בפרספקטיבה של מחלוקות.

דניאל בר-טל, לחיות עם הסכסוך (ירושלים: כרמל, 2007), הקדמה.

יעקב בר-סימן-טוב, "יחסי גומלין בין ניהול סכסוך ליישוב סכסוך" בתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים-2005-2000, עורך: יעקב בר-סימן-טוב (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005), עמ' 34-16.

רבאח חלבי, "לקראת התנגשות בלתי נמנעת",  בתוך רייטר (עורך) דילמות, 190-197. 124

דן שיפטן, מאשלית פיתרון לבקרת נזקים,  בתוך רייטר (עורך) דילמות,  198-202.

אסעד ג'אנם, האופציה הדו לאומית, בתוך רייטר (עורך) דילמות, 220-229.

מרדכי קרמניצר, ישראל – מדינה יהודית, דמוקרטית ושל אזרחיה,  בתוך רייטר (עורך) דילמות, עמ' 230-241.

מרון בנבנשתי, אופנת הדו לאומיות, הארץ 30 אפריל 2009.

מירון בנבנשתי | אופנת הדו-לאומיות.

שטרסלר,  צריך עוד נס,  הארץ  29 אפריל 2009.

בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל, פ"ד נט(2) 481, פסקאות 16-40 לפסק דינו של השופט לוי

 קרקעות והתיישבות.

חיים זנדברג, מקרקעי ישראל – ציונות ופוסט-ציונות (מכון סאקר, 2007), עמ' 15-22 (מבוא), 25-35 (פרק א), 37-49 (פרק ב')  149-151 (אפילוג)

דוד קרצמר – סוגיית הקרקעות בישראל: David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel, 49-76 (chapter 4)

יואל גולובנסקי ואריאל גלבוע, "להציל את הקופסה הכחולה", תכלת 2009, 56.

ראסם חמאיסי, "שטח, אוכלוסייה, ויחסי יהודים ערבים, בתוך רייטר (עורך) דילמות ביחסי יהודים וערבים בישראל,  2005, עמ'  137-147.

ארנון סופר, "דמוגרפיה וטריטוריה – גורמים מרכזיים ביחסי יהודים-ערבים", בתוך רייטר (עורך) דילמות ביחסי יהודים וערבים בישראל,  2005, עמ' 116-136.

הגירה, אזרחות, שבות ושיבה.

יפה זילברשץ, "האזרחות: מהי ומה תהיה?" המשפט בישראל – מבט לעתיד (ידידיה שטרן, יפה זילברשץ ואיתי ליפשיץ עורכים, תשס"ג), 130-161. חלק 2

חוק האזרחות, תשי"ב-1952 ותיקוניו.

חוק השבות, התש"י-1950 ותיקוניו.

פרק 1 בגביזון-מדן: http://www.gavison-medan.org.il/civility/?did=205.

נעמה כרמי, חוק השבות – זכויות הגירה וגבולותיהן. הוצאת אוניברסיטת תל אביב: 2003.  עמודים 22-23.1

ע"א 630/70 טמרין נ' מדינת ישראל, פ"מ כו(1) 197.

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.

חוק שריון שלילת זכות השיבה התשנ"א-2001.

החלטה 194 של העצרת הכללית של האו"ם http://domino.un.org/unispal.nsf/0/c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument)

יעקב בן-שמש, זכויות חוקתיות, הגירה ודמוגרפיה, בעקבות בג"ץ חוק האזרחות והכניסה לישראל, משפט וממשל י 47 (תשס"ז), 50-64.

יהושע פורת, פתרונות אפשריית לסוגיית הפליטים (יום עיון במסגרת התכנית ללימודים פלסטיניים – סוגיית הפליטית הפלסטינים וזכות השיבה, אוניברסיטת תל-אביב, 2003):

 דתות ומדינה.

רות גביזון,  דתות ומדינה (חומר רקע לוועדת החוקה) 2005.  חלק 2 – חלק 3 – חלק 4 – חלק 5

מיכאיל קרייני, "ריקושטים יהודיים ודמוקרטיים", משפט וממשל ט(2), תשס"ו.   465-495.

בג"צ 7351/95, נבואני נ' שר הדתות, נ(4) 89, פסקאות 22-42 לפסק דינו של השופט חשין.

מוסא אבו רמדאן, דניאל מונטרסקו "שיפוט אסלאמי במדינה 'יהודית ודמוקרטית': קואופטציה ואסלאמיזציה של שדה הדין השרעי משפט וממשל כרך יא חוברת 2 התשס"ח,  עמ' 433 (בעיקר עמ' 451-433).

פנחס שיפמן, דיני המשפחה בישראל (מהדורה שניה, תשנ"ה) כרך א' 19-22.

מנחם פרידמן, "ואלה תולדות הססטוס-קוו: דת ומדינה בישראל" (המעבר מיישוב למדינה 1947-1949: רציפות ותמורות, ורדה פילובסקי עורכת, 1988).   47-73 .

גביזון-מדן, פרק 2- http://www.gavison-medan.org.il/marriage/?did=232  (התקציר).

מרחב ציבורי במדינה היהודית.

 אילן סבן, "קול (דו לשוני) בודד באפלה?" עיוני משפט כ"ז (תשס"ג) 106.  חלק 2 – חלק 3

רות גביזון, על זכויות אדם וסדרי תפילה בכותל, מסכת, חוברת א, 161-193 (2002). 222

חינוך במדינה יהודית ודמוקרטית.

חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 ותיקוניו.

רות גביזון, מסגרת דיון למערכות חינוך בחברות רב-קהילתיות. בתוך דן ענבר (עורך) לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ואן ליר לחינוך על קידום דוח דוברת (ירושלים: ואן ליר, הקיבוץ המאוחד, 2006), עמ' 230-239.

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-2008.

בג"צ 4805/07 המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך (27.7.08).

ח'אלד אבו עסבה, סוגיות בלתי פתורות במערכת החינוך הערבית: לפני דוח דוברת ואחריו. בתוך דן ענבר (עורך) לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ואן ליר לחינוך על קידום דוח דוברות (ירושלים: ואן ליר, הקיבוץ המאוחד, 2006), 248.

י' ג'בארין "חינוך עם זהות" מחברת עדאלה 1 (תשנ"ט) 26.

מיכאיל קרייני "על ה'שלנו': רב-תרבותיות בהקשר הערבי-יהודי" עיוני משפט כז (תשס"ג) 75. 235.  חלק ב – חלק ג – חלק ד

פרוייקט חוקה בהסכמה, עקרונות יסוד אופי המדינהמחויבויות יסודאזרחותשבותסמלי המדינהשפהימי מנוחההלוח העברי וכשרותזיקות חוץ וחיי משפחהחינוךמקרקעי המדינהירושלים כבירת ישראלשמירה על המקומות הקדושיםרשויות השלטון

חסן ג'בארין, "עשיית חוקות: על ההבחנה בין הלגיטימיות של המשטר הישראלי לבין ההגדרה העצמית של היהודים", בין חזון למציאות – מסמכי החזון של הערבים בישראל 2006-2007, (עורכים: שרה אוסצקי-לזר ומוסטפא כבהא. הפורום להסכמה אזרחית, 2008), עמ' 97-110.

יחסי מדינה – חברה בישראל / ברוך קימרלינג

"משילה לא רואים את איסלנד" – אירוע רחלים / תמר אלאור

דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות פוסט-ציונית? /  אביעזר רביצקי

חידה ושמה ש"ס \ יואב פלד

Alexander Yakobson, Jewish Peoplehood and the Jewish State, How Unique?-A Comparative Survey, 13(2) Israel Studies 1.)חסר)

אורי אבנרי, "באה מנוחה ליגע…" (11.4.09).

Will Kymlicka, Conclusion: The Way Forward, in Multicultural Odysseys OUP 2007, pp. 295-316 – חסר

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: