סיכום מאמר: היחס החרדי העקרוני אל המדינה / הרב שמואל יעקובוביץ'

סיכום מאמר: היחס החרדי העקרוני אל המדינה / הרב שמואל יעקובוביץ'

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

היחס החרדי למדינה אינו ברור. חילונים רבים מרגישים שרגשות החרדים למדינה הם בוגדנות, חתרנות לפירוק המדינה או הקמת מדינה פונדמנטליסטית. גם הציבור החרדי מסתפק בחלקו בתודעת הסתייגות בלתי מוגדרת וכוללנית. משהציבור החרדי מתחיל להרחיב לאיטו את צעדיו במישור הכלל-ציבורי בישראל, מן הראוי שיברר לעצמו את הנושא העקרוני הזה.

הקדמה: שאלות עקרוניות ראויות להתלבן ע"י גדולי תורה. בשאלת היחס העקרוני אל מדינת ישראל עדיין לא נשמע קולם של אלו, דברים מקיפים ומפורשים כל צורכם. בגלל מרכזיות השאלה, המחבר מבקש להציע רעיונות ודברים בעניין בתקווה לזכות לאישורם. הדברים נובעים ממה שהוא קלט מדבריהם ומעשיהם של אותם גדולי הדור.

ודאי שיש נקודות השנויות במחלוקת, ואין כאן המטרה להכריע ביניהן. המטרה המוצהרת במאמר היא להגדיר את ההשקפה החרדית הנורמטיבית, זו הנקוטה בידי גדולי התורה שמנהיגותם מקובלת על רוב חלקי הציבור החרדי הרחב.

עיקרי ההשקפה החרדית הנורמטיבית ביחס למדינת ישראל הם אלה:

  1. דחייה של מגמת הניכור מהתורה שעליה הושתתה הציונות החילונית והתלוותה להקמת המדינה. האדרת שמו וכבודו של עם ישראל תוך עזיבת התורה היא חילול שם-שמיים. ההתמכרות "לתרבות בני נכר" לא יכולה לשמש בסיס לחברה יהודית. הדבר פוגם בעצם זכותנו למדינת ישראל. כמובן, אין בדברים אלו שנאה אישית כלפי חילונים – הביקורת היא על הדרך, לא האדם.

  1. שלילת התפיסה כאילו המדינה היא, והיא בלבד, המגלמת את עיקר מהותו וזהותו של עם ישראל. עם ישראל הוא ייחודי בכך שעימו כרת הבורא ברית עולם. כפועל יוצא, ההשקפה החרדית שוללת את הגישה (הדתית-רדיקלית) כאילו מדינת ישראל היא "ראשית צמיחת גאולתנו". ההפרזה בהענקת משמעות לתקומת המדינה מעמידה את היהודי והיהדות בפני סכנת כליון.

  1. ההשקפה החרדית מכירה בשלטון באשר הוא והחרדים חיים ופועלים בחסותו. חרדים עשויים לפעול בתיאום עם השלטון החילוני למען מטרות המקובלות עליהם, ואין בכך משום ה"התחברות" עם פורקי עול מלכות שמים האסור על פי דין תורה. (אין כל משמעות לכך שהשלטון הוא יהודי "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" –א.ל.).

  1. עצמאות יהודית מדינית כשלעצמה מהווה ערך יקר מאד שיש לטפחה ולהגן עליה בחירוף נפש. עם זאת, היא אינה ערך עליון, עולה עליו הערך של קיום התורה בישראל. ובנוסף, אין מקימים עצמאות יהודית בכוח הזרוע תוך מרידה באומות. אולם שתי ההסתייגויות אינן רלוונטיות.

  1. פיתוח כל המערכות החיוניות של מדינה מודרנית מתקדמת למען שגשוגו ורווחתו של הכלל כמו הפרט וקיומם בכבוד מהווה ערך חיובי כל עוד הוא לא מתנגש עם החובה לקיים התורה בישראל. כל זה כלול במצוות יישוב הארץ.

ככל שתפשיט מהמדינה את יומרותיה האידיאולוגיות ותתמקד בהווייתה המהותית המציאותית והפרגמטית, כך תמצא שהאידיאולוגיה החרדית שלמה היא עמה. האידיאולוגיה החרדית שואפת להפיח רוח חדשה של ביטחון, יציבות, ותחושת ייעוד ולהפריח את יישוב הארץ הן בתחומים הרוחניים הן בתחומים החומריים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: