סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: רשויות השלטון

סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: רשויות השלטון

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

17. רשויות השלטון כנאמנות הציבור

או: המינהל הציבורי ועקרונות לפעילותו

בדיוני הוועדה עלתה הצעה לייחד הוראות, או פרק נפרד, לפעילות המנהל הציבורי וזאת מעבר להוראות הנוגעות לרשויות השלטון – הממשלה (במובן הצר), הכנסת, בתי המשפט, נשיא המדינה ומבקר המדינה. פרק כזה יעגן את אמות המידה לפעולת המנהל הציבורי – החובות היסודיות ביותר של נאמנות לציבור והגינות וכן החובות, הנגזרות בחלקן מאלה או חופפות להן חלקית, ובהן למשל הליך הוגן, כללי הצדק הטבעי, השוויון, השקיפות והסבירות. בפני הוועדה עלתה הצעה לעגן הוראות בעניין זה במבוא לחוקה. הצעה זו נסמכת על התפיסה כי לאור מעמדו המשפטי, הכללה במבוא של ההוראות בדבר פעולת המינהל , לא תשמש עוגן לביקורת שיפוטית רחבה על מעשי הממשל.

אמות מידה אלה מקובלות בכל מדינה דמוקרטית ואף אם אין הן קבועות בחוק מפורש הן חלות מאז ראשית המדינה והוכרו ופותחו בפסיקת בית המשפט.

להוראה חוקתית כזו ערך חינוכי והצהרתי. היא מדגישה את בסיס ההצדקה של השלטון, אשר נשלח מטעם העם לנהל עבורו את ענייני המדינה בצורה המיטבית וכן היא מבהירה כי אין לבעלי הסמכות השלטונית, בכירים כזוטרים, אלא מה שהעניק להם העם באמצעות בית המחוקקים. עם זאת ככל שתהיה להוראה כזו גם נפקות משפטית אופרטיבית הרי שיידרש בירור של בעיות אחדות לשם גיבוש הנוסח המדויק. למשל:

1. מי נכלל בגדר "המנהל הציבורי"? לכאורה כל מי שבידו סמכות על פי דין, לרבות השלטון המקומי ותאגידים שהוקמו בחוק. האם ההוראה מחייבת גם את נבחרי הציבור (אם כן – מהו היחס בין נאמנותם הצרה לציבור בוחריהם לקידום המדיניות שבמצע המפלגה לבין נאמנותם לציבור בכללותו)?

2. מה המשמעות המעשית של חובת הנאמנות לציבור? האם ההוראה תבסס, ולו בעקיפין, עילת ביקורת שיפוטית בענייני מדיניות גם על חקיקה של הכנסת?

3. מהן אמות המידה שעל החוקה לציין במפורש, לאור החפיפה המושגית? מחד גיסא יש להימנע מכפילות מיותרת, מאידך גיסא יש חשש שעיגון חוקתי של חובות מסוימות והתעלמות מחובות אחרות, שאף הן מקובלות כיום במשפט הישראלי, יחליש את מעמד האחרונות.

אם ייוחד פרק נפרד למנהל הציבורי ניתן לדון באפשרות לעגן במסגרתו גם את עקרון החוקיות שקובע כי אין לרשות מנהלית סמכות אלא מכוח החוקה והחוק ואין היא רשאית לפעול אלא בהתאם לחוקה ולחוק.

סוגיות בנושאי החוקה בישראל:

מבוא

אופי המדינה

מחויבויות יסוד

אזרחות

שבות

סמלי המדינה

שפה

ימי מנוחה

הלוח העברי וכשרות

זיקות חוץ וחיי משפחה

חינוך

מקרקעי המדינה

ירושלים כבירת ישראל

שמירה על המקומות הקדושים

רשויות השלטון

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: