סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: חינוך

סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: חינוך

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

13. חינוך

(א) ישראל תקיים מערכת חינוך ממלכתית, שתקנה מיומנויות יסוד ותחנך ברוח עקרונות החוקה.

סעיף 13 מבטא את התפיסה שחינוך הוא עניין חשוב דיו על מנת להיות כלול בחוקה. (הסעיף כאן אינו עוסק בזכות לחינוך כזכות אדם שמוצע להסדירה בפרק זכויות היסוד של האדם). המחויבות של המדינה על פי סעיף זה היא להקים מערכת חינוך ציבורית וללמד בה מיומנויות יסוד ואת ערכי החוקה.

לכאורה, סעיף זה הוא נייטרלי. אלא שערכי החוקה, כאמור, מדגישים את האופי היהודי של המדינה ואת הצורות השונות שבהן הוא מתבטא במקביל להדגשה כי ישראל היא מדינה דמוקרטית המגינה על זכויות האדם של כל תושביה, והמכירה בייחוד התרבותי של חלק מקהילותיה עד כדי נכונות לאפשר להן הנחלת תרבותם בדרך של שליטה מסוימת, על פי חוק, במערכות החינוך שלהן. המרכז המדיני לישראל , סמלים, חינוך ותרבות

(ב) קהילות תוכלנה להוסיף תכנים ייחודיים או לקיים מוסדות חינוך נפרדים על פי חוק [גרסה ב': ובלבד שיוקנו בהם הערכים והמיומנויות האמורים בסעיף קטן (א)].

הנוסח המוצע כאן קצר ומשאיר אפשרויות שונות בנושאי תכניות ליבה וכדומה. הוא משאיר פתוחות שאלות רבות מאוד לגבי תכני החינוך וקיומם של זרמים בחינוך ומידת המימון של זרמים אלה על ידי המדינה. כך למשל הסעיף לפי גרסה א' אינו מפרש האם הזכות להקים בתי ספר נפרדים כוללת גם את הזכות שלא ללמד מיומנויות יסוד ואת ערכי החוקה. גרסה ב', לעומת זאת, מתנה את היכולת לקיים מוסדות פרטיים בעמידה בתנאי המינימום הקבועים בסעיף קטן (א). נראה כי הבחירה בין שתי הגרסאות תעורר מחלוקת גדולה. פרטים חיוניים כגון תלות בין מימון ציבורי ותכנים או פיקוח מושארים להסדרה במסגרת החוק או הסדרים אחרים.

לדיוןהאם לעגן בחוקה את חובת כל בתי הספר שבהם ניתן לצאת לידי חובת חינוך חובה ללמד לימודי ליבה המכשירים אנשים להשתלבות בחיי החברה והמשק ומלמדים אותם אזרחות וערכי יסוד? גם אם נאמר כי אכן מוטלת חובה כזאת על כל בית ספר כזה, יישאר כמובן חופש ניכר למוסדות החינוך לגבי דרך ההוראה וזהות המורים המלמדים בבתי הספר.

האם לכלול פירוט לגבי החובה לחנך אנשים להיות אזרחים נאמנים למדינתם וגם חברים מלאים בקהילתם התרבותית?

יוזכר כי חלק משאלות אלה נדונו בדוח ועדת דברת, וחלק מהם עלה גם בדיוני בית המשפט. הוועדה מכל מקום לא ערכה בנושאים אלה כל דיון, והסעיפים כלולים בהצעה רק על מנת להדגיש את החשיבות והמרכזיות של הנושא.

סוגיות בנושאי החוקה בישראל:

מבוא

אופי המדינה

מחויבויות יסוד

אזרחות

שבות

סמלי המדינה

שפה

ימי מנוחה

הלוח העברי וכשרות

זיקות חוץ וחיי משפחה

חינוך

מקרקעי המדינה

ירושלים כבירת ישראל

שמירה על המקומות הקדושים

רשויות השלטון

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: