סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: ימי מנוחה

סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: ימי מנוחה

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

8. ימי מנוחה

(א) ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל הם שבת ומועדי ישראל; לא יהודים רשאים לשבות בחגיהם.

סעיף 8 עוסק בימי המנוחה בישראל. הוא מעלה לרמה חוקתית את עקרונות ההסדר הקבוע כיום בחוק שעות עבודה ומנוחה. עם זאת, הסעיף מצהיר על זכותם של לא יהודים לשבות בימי המנוחה שלהם (ולא בימי המנוחה הכלליים). הסעיף גם מפרש את המובן של "ימי מנוחה" וקובע איסור כללי על עבודה והעסקה בימי מנוחה אלא במקרים המוסדרים על פי חוק. מצד שני, הסעיף החוקתי המוצע אינו אוסר על פתיחה של מסעדות או מקומות העוסקים בתרבות או בבידור, אשר עשויה להיות אסורה על פי החוק הקיים כיום.

(ב) בימי מנוחה לא יועסק אדם ולא תתקיים פעילות מסחרית או יצרנית אלא בתנאים שייקבעו בחוק.

יהיו שיטענו כי סעיפים אלה מבטאים תפישה לא ראויה של "יהודיות" המדינה מפני שיש בהם "כפייה דתית". לכן, בעיניהם, סעיפים אלה נתפסים כשייכים לנושא יחסי הדת והמדינה, שבו הם היו רוצים לטעון להפרדה בין דת ומדינה או לפחות לעקרון של שלילת כל צורה של כפייה דתית. אלא שההצעה לכלול את ההסדר לגבי ימי מנוחה בחוקה אינה נובעת ממניעים דתיים כלל ועיקר. חקיקה האוכפת יום מנוחה אחד משותף על כל החברה מקובלת בחברות רבות. המטרה היא למלא פונקציות חברתיות חשובות בצד פונקציות תרבותיות. הסעיף אינו מחייב שמירת מצוות דת אלא השתתפות ביצירת תרבות משותפת שקובעת קצב חיים אחיד, המאפשר לחברה היהודית בישראל לנהל חיים שיש בהם הבחנה בין חולין ועבודה ובין מנוחה ופסק-זמן. סעיפים כאלה אינם מתנגשים בחופש העיסוק או בעקרונות ליברליים, וכך נפסק לאחרונה פה אחד בבית המשפט העליון (פס"ד בעניין דיזיין). פסיקה דומה נתקבלה גם בארצות נוצריות לגבי חוקים המגבילים עבודה ומסחר בימי ראשון.

יש המציעים כי ההסדרים בעניין ימי המנוחה יישארו ברמת החקיקה הנהוגה היום ולא יועלו לרמה חוקתית. הצעה זו יכולה להסתמך על הפסיקה האמורה מכיוון שלפיה אין צורך בעיגון חוקתי על מנת לתת הגנה להסדרים אלה (אם כי הפסיקה התייחסה במפורש רק למסחר והעסקה בשבת ולא לשאלת הפעילות של מרכזי בידור או תרבות, שאף הם אסורים על פי המצב המשפטי הקיים בחלק מן הארץ).

נראה כי החשיבות התרבותית של השבת וימי המנוחה גדולה דיה על מנת להצדיק עיגונה בחוקה. כמו כן, ההסדרה של ימי המנוחה משפיעה בצורה בולטת על קצב החיים ועל המרחב הציבורי במדינה ולפיכך מוצע להשאיר את הסדרת הנושא הזה ברמה החוקתית על מנת למנוע לחצים של גורמים כלכליים שיביאו לשחיקה של עקרון זה. מובן כי העיגון החוקתי של העקרון אינו מונע גיבוש הסדרים שיאפשרו גמישות רבה יותר מזו המותרת היום לגבי פעילויות מותרות בשבת ובימי מנוחה.

סוגיות בנושאי החוקה בישראל:

מבוא

אופי המדינה

מחויבויות יסוד

אזרחות

שבות

סמלי המדינה

שפה

ימי מנוחה

הלוח העברי וכשרות

זיקות חוץ וחיי משפחה

חינוך

מקרקעי המדינה

ירושלים כבירת ישראל

שמירה על המקומות הקדושים

רשויות השלטון

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: