שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ג: בונים מדינה במזרח התיכון

מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ג: בונים מדינה במזרח התיכון

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו רשימת שאלות לדוגמא מתוך בחינת הבגרות בהיסטוריה ב, חלק ג' העוסק בבנית מדינת ישראל. לשאלות נוספות מחלקים אחרים ראו: מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב.

50. המאבק בבריטניה וההחלטה באו"ם

הצג שני גורמים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל

51. "שארית הפלטה" ועמדת המעצמות כלפי היהודים העקורים

א.     הסבר את הקשיים של היהודים שנמנו עם "שארית הפלטה".
כיצד השפיע עליהם פוגרום קיילצה (יולי 1946)? (12 נקודות)

ב.     הסבר את עמדת בריטניה ואת עמדת ארצות הברית בנוגע לפתרון בעיית היהודים העקורים באירופה. (13 נקודות).

52. עמדות כלפי היהודים העקורים באירופה וכלפי הישוב הציוני בארץ ישראל

א.     הצג את עמדת ארצות הברית ואת עמדת בריטניה בנוגע לפתרון בעיית היהודים העקורים באירופה. הסבר את השיקולים שהנחו אחת ממדינות אלה בקביעת עמדתה. (15 נקודות)

ב.     הסבר מה גרם להגברת המעורבות של יהודי ארצות הברית במצב של היהודים העקורים באירופה ובמצב של הישוב היהודי בארץ ישראל, לאחר מלחמת העולם השנייה. הבא שלוש דוגמאות הממחישות את מעורבות זו. (10 נקודות)

53. העמדות של בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים, "תנועת המרי העברי"

א.     הסבר את עמדת בריטניה ואת עמדת ארצות הברית בנוגע לפתרון בעיית העקורים היהודים באירופה. (12 נקודות)

ב.     מהי "תנועת המרי העברי"? ציין שלוש פעולות שנעשו במסגרתה. (13 נקודות)

54. עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת היהודים העקורים

א. הסבר מה גרם למעורבות של הממשל בארצות הברית בשאלת היהודים העקורים באירופה. הצג שתי דוגמאות הממחישות מעורבות זאת. (12 נקודות)

ב. הצג את עמדת בריטניה בנוגע לשאלת העקורים היהודים באירופה, והסבר מה השפיע על עמדה זו. (13 נקודות)

55. המאבק בבריטים בשנים 1945-1947

א. מהו "מאבק צמוד"? הצג שני נימוקים של אלה שתמכו בדרך מאבק זו. (13 נקודות).

ב. מהו "מאבק רצוף"? ציין מי תמך בדרך מאבק זו, והסבר מדוע. (12 נקודות).

 

57. המאבק בבריטים בשנים 1947-1945

א.     מדוע הוקמה "תנועת המרי העברי"? הצג שתי פעולות שנעשו במסגרתה. (10 נקודות)

ב.     הסבר את מאפייני דרך המאבק של כל אחת משלוש המחתרות (ההגנה, האצ"ל והלח"י) לאחר שפורקה "תנועת המרי העברי". (15 נקודות).

59. "מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף" (1945-1947)

א. הסבר את הדומה בשתי הגישות: "מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף" ואת השונה ביניהן. בתשובתך כתוב על מטרת המאבק ועל תחומי המאבק וציין מי תמך בכל גישה. (15 נקודות).

ב. בחר באחת מהגישות – הסבר נימוק אחד של התומכים בגישה זו, וציין פעולה אחת שנעשתה לפיה. (10 נקודות).

60. היישוב היהודי בשנים 1946-1947

ביישוב היהודי היה ויכוח בין שתי גישות: "מאבק צמוד" ו"מאבק רצוף".

א. ציין מי תמך בכל גישה, והצג את דרכי המאבק שנקטו התומכים בכל אחת מהגישות. (13 נקודות).

ב. הבא נימוק בעד כל אחת מהגישות. (12 נקודות).

61. המאבק של הישוב במנדט הבריטי (1945-1947)

א. מדוע הוקמה "תנועת המרי העברי", ומדוע היא פורקה? (10 נקודות)

ב. הסבר את המטרות של מפעל ההעפלה בשנים 1945-1947. הדגם את החשיבות של מפעל זה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשת אקסודוס. (15 נקודות)

62. המאבק בבריטניה בשנים 1945-1947

א. קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.

"ההעפלה הייתה אמצעי וגם מטרה: הכלי המכריע בגיוס שעת הקהל העולמית למען שינוי המדיניות הבריטית בארץ ישראל והמעשה הציוני עצמו, המתבטא בהבאת יהודים לארץ ישראל תמיד ובכל הדרכים".

(א.   שפירא, עורכת, העפלה, עם עובד, 1990)

הסבר את העמדה של א' שפירא בנושא ההעפלה, על פי הקטע, והצג שני קשיים שהיו בארגון ההעפלה. (15 נקודות). (המשך השאלה מעבר לדף)

ג.      ציין דרך נוספת (מלבד ההעפלה) למאבק היישוב היהודי במדיניות בריטניה בארץ-ישראל, והצג שתי דוגמאות לדרך מאבק זו. (10 נקודות).

63. העברת שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם

א. הסבר את השיקולים שהשפיעו על בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו”ם (פברואר 1947). (17 נקודות).

ב. הצג את ההחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל, בכ"ט בנובמבר 1947 (8 נקודות).

64. החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל

א.     הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל, שהתקבלה בכ"ט בנובמבר 1947. מה היתה תגובת היהודים על החלטה זו, ומה היתה תגובת הערבים על ההחלטה? (15 נקודות)

ב.     הסבר מדוע תמכה ארצות הברית בהחלטה זו, ומדוע תמכה בה ברית המועצות. (10 נקודות)

65. הסבר מה היו הסיבות של ארצות הברית או של ברית המועצות לתמוך בהחלטת האו"ם, שהתקבלה בכ"ט בנובמבר 1947, בשאלת ארץ ישראל. (10 נקודות).

66. החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

א. הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל מכ"ט בנובמבר 1947.
מה היו התגובות של היהודים, ומה הייתה התגובה של הערבים להחלטה זו? (15 נקודות).

ב. הסבר מדוע תמכה ברית המועצות בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. (10 נקודות).

67. החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

א.     הסבר מדוע העבירה בריטניה את שאלת ארץ ישראל לאו"ם (פברואר 1947) (10 נקודות)

ב.     הצג את עיקרי החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר 1947 בשאלת ארץ ישראל. מה הייתה תגובת היהודים, מה הייתה תגובת ערביי ארץ ישראל, ומה הייתה תגובת מדינות ערב להחלטה זו? (15 נקודות).

 

68. החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

א.     הצג את ההחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947. הסבר קושי אחד הנובע מתוכן ההחלטה מנקודת המבט של היישוב היהודי הציוני (15 נקודות)

ב.     הסבר מדוע למרות היריבות בין שתי המעצמות, תמכו ארצות הברית וברית המועצות בהחלטת האו"ם. בתשובתך הבא שתי סיבות לכל אחת מהמעצמות. (10 נקודות).

69. ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ופירוק המחתרות

א. הסבר את השיקולים שהשפיעו על ההחלטה להכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948). (17 נקודות).

ב. הסבר מדוע החליטה הממשלה הזמנית על פירוק המחתרות ומטה הפלמ"ח. (8 נקודות).

70. החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

א.     הצג את החלטת האו"ם בשאלת ארץ ישראל שהתקבלה בכ"ט בנובמבר 1947.

מה היו התגובות של היהודים, ומה הייתה התגובה של הערבים להחלטה זו? (15 נקודות)

ב.     הסבר מדוע תמכה ברית המועצות בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. (10 נקודות)

71. מלחמת העצמאות חלק א והכרזת המדינה

א.     מהי תכנית ד', ולאלה קשיים היא ניסתה לתת מענה? (12 נקודות)

ב.     במנהלת העם התנהל וויכוח עם להכריז על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח. הסבר שני טיעונים בעד מועד ההכרזה, ושני טיעונים נגד מועד זה. (13 נקודות)


 

72. ההכרזה על הקמת המדינה ופירוק המחתרות

א. הסבר את השיקולים (סיכויים וסיכונים) שהשפיעו על ההחלטה להכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948). (17 נקודות).

ב. מדוע החליט בן-גוריון על פירוק האצ"ל, הלח"י ומטה הפלמ"ח?
הצג קושי אחד בביצוע החלטה זאת. (8 נקודות).

73. הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ב-14 במאי 1948. (12 נקודות).

74. הצג שתי בעיות שלא נפתרו גם לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק. (10 נקודות)

75. ההכרזה על הקמת המדינה, הקמת צה"ל

א. הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח, (14 במאי 1948). (15 נקודות).

ב. שבועיים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה, פרסם ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון פקודת יום להקמת צה"ל. הפקודה כללה שבועה המחייבת את כל החיילים והחיילות להישבע כך:

"הנני נשבע ומתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי את עול המשמעת של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות והווראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים…"

בחר שניים מהדברים שעליה נשבע כל חייל והסבר במה עם מבטאים את המעבר מתקופת המנדט למדינה ריבונית עצמאית. (10 נקודות).


76. "המלחמה הקרה", עמדת המעצמות בדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל

א. מהי "המלחמה הקרה"? הסבר שני גורמים שהובילו ל"מלחמה הקרה" בין שתי המעצמות. (15 נקודות).

ב. מדוע תמכה ארצות הברית ומדוע תמכה ברית המועצות בהחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947. (10 נקודות).

77. "המלחמה הקרה", הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל

א. הסבר את הגורמים ליריבות בין שתי המעצמות הגדולות שהובילה ל"מלחמה הקרה". (10 נקודות).

ב. למרות היריבות בין שתי המעצמות, שתיהן תמכו בהחלטה שהתקבלה באו"ם בשאלת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947.

מה הייתה ההחלטה שהתקבלה?

הסבר מדוע תמכה כל אחת מהמעצמות בהחלטה זו. (15 נקודות).

78. הצג שני מאפיינים של מלחמת העצמאות בארבעת החודשים הראשונים שלה (דצמבר 1947 – מרץ 1948)

79. מלחמת העצמאות

א.     הסבר את הקשיים של היישוב היהודי בארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות. (12 נקודות)

ב.     הסבר את היעדים של תכנית ד', והצג את הישגיה. (13 נקודות).


 

80. ההכרזה על הקמת המדינה ופירוק המחתרות

א.     הסבר את השיקולים של בן-גוריון להכריז על הקמת מדינת ישראל ב-14 במאי 1948, ואת השיקולים של אלה שרצו לדחות את מועד ההכרזה. (15 נקודות)

ב.     מדוע החליט בן-גוריון לפרק את מטה הפלמ"ח ואת ארגוני המחתרות, ומה היו הקשיים בביצוע החלטה זו? (10 נקודות).

81. קטע מקור – הוויכוח על מועד ההכרזה על הקמת המדינה

א. לפניך טיעונים שהעלה משה שרת לפני מזכיר המדינה של ארצות הברית בתגובה על הצעתה לדחות את מועד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.

 

הסבר על-פי הקטע את כל הטיעונים של משה שרת נגד ההצעה לדחות את מועד הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. (15 נקודות)

ב. הסבר את הטיעונים בעד ההצעה לדחות את מועד הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. (10 נקודות)

82. ההכרזה על הקמת המדינה

ההיסטוריון ז' צחור כתב על החלטת בן-גוריון להכריז על הקמת המדינה:
"הכרעתו התקבלה לאחר שיקול דעת מפוכח, קריאה זהירה של המפה המדינית ובדיקת דקדקנית של המצב הצבאי".

א.     הסבר את הסיכונים שלקחו בן-גוריון ומנהלת העם בהחלטה להכריז על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948. (12 נקודות)

ב.     הסבר את השיקולים של בן-גוריון ומנהלת העם להכריז על הקמת המדינה, על אף הסיכונים שהסברת בסעיף א'. (13 נקודות).

83. המבצעים בסיום מלחמת העצמאות והסכמי שביתת הנשק

א.     תאר את המהלכים העיקריים באחד המבצעים: "חירם", "חורב", "עובדה". הסבר את השפעת המבצע שתיארת על סיום המלחמה. (12 נקודות)

ב.     הסבר מדוע הסכימו הצדדים הלוחמים על שביתת נשק, והצג את עיקרי שביתת הנשק שנחתם בין מדינת ישראל ובין אחת המדינות: מצרים, ירדן, סוריה. (13 נקודות)

עוד דברים מעניינים: