שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק שני: מלחמת העולם השנייה והשואה

מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק שני: מלחמת העולם השנייה והשואה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו רשימת שאלות לדוגמא מתוך בחינת הבגרות בהיסטוריה ב, חלק ב' העוסק במלחמת העולם השנייה והשואה לשאלות נוספות מחלקים אחרים ראו: מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב. כמו כן תוכלו למצוא כאן מאגר סיכומים בנושא מלחמת העולם השנייה.

29. מפרוץ המלחמה עד קיץ 1941, "הסדר החדש"

א. הסבר את הסיבות להצלחה של הצבא הגרמני מפרוץ מלחמת העולם השנייה עד המערכה על בריטניה (קיץ 1940). מדוע נכשלו הגרמנים במערכה על בריטניה? (12 נקודות)

ב. הסבר את רעיון "הסדר החדש", והצג שלושה צעדים שנקטו הנאצים במהלך המלחמה כדי להגשים רעיון זה. (13 נקודות)

30. בעלות הברית במלחמה (שאלה מעובדת)

א.     מה הניע את ארצות הברית להצטרף למלחמת העולם השנייה? הסבר באמצעות דוגמה אחת במה הצטרפות זו תרמה לניצחון על גרמניה. (10 נקודות).

 

31. מלחמת העולם השנייה

א. הסבר את רעיון "הסדר החדש" שרצו הנאצים להנהיג באירופה, והצג שני צעדים שהם נקטו במהלך המלחמה כדי לקדם רעיון זה. (13 נקודות).

ב. הסבר שלוש סיבות לפלישת גרמניה לברה"מ- "מבצע ברברוסה" ,1941.

32. "הסדר החדש"

א. הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה. (ינואר 1942).

הסבר מה הייתה מטרתו של היידריך בכינוס ועידה זו. (12 נקודות).

ב. הסבר את הרעיון המרכזי של "הסדר החדש" שרצתה גרמניה להנהיג לאחר ניצחונה במלחמה, והצג שני צעדים שנקטו הנאצים כדי לקדם רעיון זה במהלך המלחמה. (בסעיף זה אין לכתוב על צעדים שננקטו נגד היהודים). (13 נקודות). (הערה: שאלה זו חזרה כמה פעמים באותה צורה, עם שניים או שלושה צעדים שיש להציג).

33. ועידת ואנזה (20 בינואר 1942)

א. מדוע כינס היידריך את ועידת ואנזה? (10 נקודות(

ב. עיין בטבלה שלפניך, הלקוחה מפרוטוקול ועידת ואנזה, והסבר מה אפשר ללמוד מטבלה זו על תכנית "הפתרון הסופי" (15 נקודות).

34. קטע מקור "מבצע ברברוסה הפלישה לברית המועצות, וועידת וואנזה

א.     הסבר כיצד השפיעה פלישת גרמניה לברית המועצות על מהלך המלחמה, ומדוע בעקבות פלישה זו התחיל רצח המוני של היהודים באזורים שנכבשו. (15 נקודות)

ב.     עיין בטבלה שלפניך, הלקוחה מפרוטוקול וועידת וואנזה. הסבר כיצד הטבלה מבטאת את הטוטליות של הפתרון הסופי. (10 נקודות) (ראו את הטבלה בעמוד למעלה)

35. "הפתרון הסופי"

א.     הסבר מדוע עם פלישת גרמניה לברית המועצות התחילו הנאצים ברצח המוני של יהודים (8 נקודות)

מה היו המטרות של כינוס ועידת ואנזה?
הבא דוגמה מוועידה זו המעידה על המגמה להשמדה מוחלטת של העם היהודי. (12 נקודות)

36. "הסדר החדש", ועידת ואנזה

א.     הסבר במה מבטא הקטע שלפניך את אחד מעקרונות הסדר החדש, ומה אפשר ללמוד מהקטע על הדרכים שבהם רצו הנאצים לקדם את מימושו בפולין (10 נקודות)

"בהמשך הדברים אמר הפיהרר שהפולנים, בניגוד לפועלים הגרמנים שלנו, נולדו במיוחד לשם ביצוע עבודות קשות: לפועלים הגרמנים שלנו אנו מצווים לתת את כל האפשרויות לעלייה בדרגה, אך דבר זה כלל אינו בא בחשבון בנוגע לפולנים. יש אפילו צורך שרמת החיים בפולין תהיה נמוכה, ואין להעלות אותה.
שטח הגנרלגוברנמן צריך להיות מחנה עבודה פולני גדול. לעולם אין לאפשר לפולנים להתפתח ולרכוש השכלה גבוהה, כדי למנוע צמחית אינטליגנציה פולנית חדשה"
(מעובד על פי דברים ששמע בורמאן מהיטלר ב-2 באוקטובר 1940, רשימה שהוגשה לבית המשפט בנירנברג).

ב.     הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה (ינואר 1942). במה נושאים אלה מבטאים את רעיון "הסדר החדש"? (10 נקודות).

37. "הסדר החדש", ועידת ואנזה

א.     הסבר את רעיון "הסדר החדש" שרצו הנאצים להנהיג באירופה. (8 נקודות)

ב.     הצג את הנושאים שהועלו בוועידת ואנזה, והסבר במה הם מבטאים את רעיון "הסדר החדש". (12 נקודות)

 

38. דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע " הפתרון הסופי"

א. הצג את מטרות המרד בגטאות, והסבר את הקשיים והלבטים שהיו למורדים. (15 נקודות).

ב. הסבר שלושה קשיים שהיו ליהודים שרצו להצטרף לפרטיזנים במאבקם בנאצים. (10 נקודות).

39. המרד בגטו

א. הצג שתי מטרות של המורדים בגטאות.

הסבר את הלבטים שהיו למורדים בשאלות הנוגעות למרד. (15 נקודות|).

ב. הסבר מה ייחודו של מרד גטו ורשה בהשוואה למרידות שהיו בגטאות האחרים. (10 נקודות).


40. קטע מקור – הגטאות בזמן "הפתרון הסופי"

הסבר את הדילמה של ראש היודנרט בגטו מינסק בעקבות דרישת הגרמנים, ועל-פי הקטע הצג את תוצאות הכרעתו. (15 נקודות)

ב. הסבר את ייחודו של מרד גטו ורשה לעומת המרידות בגטאות אחרים. (10 נקודות)

41. מרד בגטו או הצטרפות לפרטיזנים?

היו גטאות שבהם חברי המחתרת התלבטו בין שתי דרכי לחימה: מרד בגטו או הצטרפות לפרטיזנים.

הסבר את השיקולים שהשפיעו על ההחלטה באיזו דרך לחימה לבחור. בתשובתך התייחס למטרות ולקשיים של כל אחת מהדרכים. (20 נקודות).

43. המרד בגטאות (שאלה מעובדת)

בספטמבר 1943 פרסמה המחתרת בגטו וילנה כרוז ובו קריאה להתקוממות . לפניך קטע מהכרוז. קרא אותו וענה על השאלה שאחריו.
"יהודים אין לנו מה לאבד.
המוות ישיגנו בלאו הכי, מי מאמין עוד בחייו שעה שהמרצח משמיד אותנו בשיטתיות?
ידו של התליין תשיג כל אחד, מחבוא ופחדנות לא יצילו את החיים.
רק בהתגוננות מזוינת נוכל להציל את כבודנו.
אחים, מוטב ליפול בקרב בגטו מלהיות מובל כצאן לטבח לפונאר.
ודעו: בגטו קיים כוח יהודי מאורגן אשר יתקומם עם נשק ביד.
קומו והתנגדו בנשק.
מי שיחסר נשק יאחז במוט, בברזל ובמקל!
בעד ילדינו הנרצחים.
בעד אבותינו.
בעד פונאר.

הכו במרצחים!
יהודים אין לנו מה לאבד. תחי החירות! תחי ההתנגדות בנשק!
(מעובד על פי השואה בתיעוד, יד ושם, עמודים 367-366)

הסבר, על פי הקטע, מדוע קראו חברי המחתרת ליהודים בגטו להצטרף למרד נגד הנאצים. (10 נקודות).

44. דרכי הלחימה של היהודים בתקופת השואה

א. הסבר את הלבטים שהיו ליהודים שרצו להצטרף לפרטיזנים, ואת הקשיים שעמם נאלצו להתמודד לאחר שהצטרפו לפרטיזנים. (12 נקודות).

45. היחס של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי

א.     הסבר את הגורמים שהשפיעו על היחס של האוכלוסייה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי בזמן ביצוע "הפתרון הסופי". (12 נקודות)

ב.     הסבר את המושג "חחסידי אומות עולם" והצג שני דפוסי עזרה והצלה שבהם פעלו "חסידי אומות העולם. (8 נקודות).

46. יהודי תוניסיה בימי הכיבוש הנאצי (נובמבר 1942 עד מאי 1943)

א.     הסבר שלושה גורמים שהשפיעו על מדיניות הנאצים נגד היהודים בתוניסיה בימי הכיבוש הנאצי. (10 נקודות)

ב.     הצג שלושה צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בתוניסיה. (10 נקודות)

47. תוניסיה בימי הכיבוש הנאצי (נובמבר 1942 – מאי 1943)

א.     קרא את הקטע שלפניך, הלקוח ממכתב שכבת שר החוץ הגרמני ריבנטרופ לשגריר גרמניה ברומא בינואר 1943, וענה על השאלה שאחריו.
"אבקשך להדגיש את גודל הסכנה הטמונה ביהודים בכל אתר ואתר. היהודים המסוכנים ביותר הם אלה שיש להם השפעה כלכלית. אתה יכול למסור לאיטלקים דוגמאות מתוך הניסיון שלנו. היהדות כולה היא אויבנו הגדול והעיקש ביותר, לא נסכים אפוא לשום חריגות. אנו רואים גם ביהודים אזרחי איטליה החיים בתוניסיה יהודים לכל דבר, ולכן יוכפפו לחוקים הנוגעים ליהודים".
(מעובד על פי י' גוטמן, שואה וזיכרון, מרכז שז"ר, יד ושם, ירושלים, 200, עמוד 157)

הסבר על פי הקטע את העמדה של ריבנטרופ, שר החוץ של גרמניה, כלפי היהודים בתוניסיה. (8 נקודות)

ב.     ציין שלושה צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בתוניסיה בזמן הכיבוש הנאצי. האם קורות יהודי תוניסיה הם חלק מהשואה? נמק את עמדתך. (12 נקודות)


48. יחס האוכלוסיה בארצות הכיבוש אל היהודים, ועמדת היישוב היהודי בארץ בזמן השואה

א. ציין שלושה דפוסי התייחסות של האוכלוסיה המקומית אל יהודים בארצות הכיבוש הנאצי בתקופת השואה.

הסבר את המניע שהשפיע על כל אחד מדפוסי ההתייחסות שציינת. (13 נקודות)

ב. הסבר את הקשיים שהיו לישוב היהודי בארץ לסייע ליהודי אירופה בתקופת השואה. הצג ניסיון אחד של עזרה. (12 נקודות)

49. היחס אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי, והסיוע של הישוב היהודי

א.     הסבר שלושה גורמים שהשפיעו על היחס של האוכלוסיה המקומית אל היהודים בארצות הכיבוש הנאצי באירופה. (1 נקודות)

ב.     הסבר שני קשיים שהיו לישוב היהודי בארץ ישראל לסייע ליהודי אירופה בתקופת השואה, והצג פעולה אחת שיזם היישוב כדי לעזור ליהודי אירופה בתקופה זו. (12 נקודות)

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

עוד דברים מעניינים: