עקרונות האידיאולוגיה הנאצית – סיכום

האידיאולוגיה הנאצית נוסחה ברובה ע"י היטלר בספרו "מיין קאמף" ("מאבקי"), כשריצה את עונשו בכלא לאחר ניסיון המהפכה הכושל שביצע בשנת 1923. בספר גיבש היטלר את העקרונות המובילים של האידיאולוגיה הנאצית וחזונו לגבי דרך הגשמתם. מימוש החזון יביא ליצירת "סדר חדש" בו הגזע הארי ישלוט באירופה, הגזעים הנחותים ישועבדו לו והיהודים יכחדו.
האידיאולוגיה הנאצית מכוונת ליצירת תמונת עולם שלמה הכוללת סיבות להתהוות הדברים, הסבר לליקויי ההווה ותמונת עתיד מושלמת. הנאצים התנו את יצירת 'הסדר החדש', אותו רצו לממש, במציאת פתרון ל'בעיה היהודית'.

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית

ראה גם: מאפייני האידיאולוגיה הנאצית

א. אנטישמיות

בספרו של היטלר, מוצגים היהודים כניגוד המוחלט של הגזע הארי ואויבו.
ייחוד האנטישמיות הנאצית:
• אנטישמיות גזעית: היהודי בעל תכונות מולדות שאינן ניתנות לשינוי, גם אם ימיר את דתו. הסכנה הגדולה היא שהיהודים יחללו את טוהר הגזע הארי. אם בעבר רצו את נפש היהודי ועל מנת להינצל הוא היה יכול להמיר את דתו, כעת, האנטישמיות רוצה את גוף היהודי ולכן יש לחסלו.
• מחריבי התרבות האנושית: מטרתם היא להרוס את העמים בניהם הם יושבים על מנת להשתלט על העולם ולהחריבו. יכולותיהם היחידות הם להרוס, לרמות ולנצל את סביבתם ולכן מוצגים כטפילים, חיידק בגוף האומה הגרמנית.
• ההפך מהעם הגרמני: בעוד הגרמנים יפים, מוכשרים, חזקים וחרוצים היהודים מכוערים, רמאים ועצלנים. כישרונם היחיד הוא לשמור על טוהר הגזע היהודי.
• הפצת הליברליזם והסוציאליזם / קומוניזם: התרועעותם בסביבה הייתה למראית עין בלבד, בעוד מטרתם האמיתית היא להסוות את כוונותיהם האמיתיות: הפצת כל רעיון המנוגד לרוח הנאציזם. הם חדרו לענפי הכלכלה, התקשורת והפוליטיקה בעולם כולו על מנת להפיץ את רעיונותיהם ולהשתלט על גרמניה ועל העולם כולו.
• מלחמת חורמה בנגיף הנצחי של האנושות ("אנטישמיות גואלת"): היהודים הם חיידקים שחדרו לגוף האומה הגרמנית על מנת להשמידה. על הגזע הארי לנהל נגדם מלחמת חורמה ולחשוף את מניעיהם. זהו מסע הצלב של הנאצים, והיטלר בראשם, שיביא לגואלת האנושות מהיהודים והגזע הארי יטוהר ויחוזק.

ב. מרחב מחייה – לבנסראום

טיפוח הגזע הארי, שנמצא במצב תמידי של צמיחה והתפתחות צריך מרחב מחייה. מרחב המחייה יספק לו קרקע נוספת ומשאבים על מנת שיוכל להמשיך ולהתפתח. שטחים אלו נמצאים ממזרח לגרמניה (פולין, צ'כוסלובקיה, רוסיה. מקומם של בני הגזע הסלאבי הנחות שישועבדו לגזע הארי יושג באמצעות מלחמה וכיבוש.
ההצדקות למרחב המחייה:
• הסבר כלכלי: הגדלת שטח הרייך וביסוס מעמד הגזע הארי. מציאת מקורות מזון וחומרי גלם שיבטיחו את המשך עמידתו בראש האנושות כולה.
• הסבר פוליטי: כך יחוסל המשטר הקומוניסטי שלדעת היטלר היהודים יצרו.
• הסבר היסטורי: הנהגת צדק היסטורי שיביא את גרמניה להיות מעצמה השולטת על שטח גדול, כפי שהייתה בימי הביניים.

ג. תורת הגזע

עמדה במרכז האידיאולוגיה הנאצית וטוענת כי בני האדם מחולקים לגזעים שאינם שווים מטבעם.
דרוויניזם חברתי
מקורה בתורת הגזע של דרווין, הטוענת כי בטבע קיימת "מלחמת קיום" תמידית המביאה ל"ברירה טבעית" בה החזקים שורדים הודות לסגולותיהם בעוד החלשים נכחדים. השלכת תורת הגזע על בני האדם נקראת "דרוויניזם חברתי", באמצעותו ביסס היטלר בצורה מדעית את דעותיו. זוהי מלחמת הישרדות תמידית בין הגזעים האנושיים, שתביא לניצחון החזקים ולשעיבודם והכחדתם של החלשים. עפ"י היטלר, "המאבק הוא אבי הכל".
• החלוקה לגזעים וטוהר הגזע
גזע הינו קבוצה אתנית בעלת קוד גנטי מולד שאינו ניתן לשינוי. החלוקה לגזעים מתבצעת עפ"י תכונות פיזיות חיצוניות (צבע עור, גודל גולגולת) ותכונות נפשיות ושכליות (אופי, כישרון). השמירה על טהור הגזע הותנתה בהרחקת יחידים וקבוצות בעלי מומים או סטיות (טיהור פנימי), ומניעת התערבבות עם גזעים אחרים.
חלוקת הגזעים:
1. יוצרי תרבות: הגזע הארי ניצב בראש סולם הגזעים אליו משתייכים עמי צפון אירופה (הגזע הנורדי והאנגלו-סכסי), כשהגרמנים ניצבים בראשו. הגזע הארי יצר את כל התרבות האנושית, המדע והטכנולוגיה. הם בעלי תכונות עליונות מבחינה שכלית, רוחנית וגופנית ולכן עליהם לשלוט על הגזעים האחרים. הסקנדינבים והבריטים התערבבו עם גזעים אחרים, ולכן הם רשאים לסייע לגרמנים ולהיות בני בריתם.
2. נושאי תרבות: הגזע הסלאבי המונה בתוכו פולנים, רוסים וצ'כים. אלו הם עמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע הארי העליון. עמים אלו רק מחקים את התרבות שיצר הגזע הארי ולכן הם צריכים להישלט על ידו.
3. מחריבי תרבות: תת-גזע מחוץ לסולם הגזעים, היהודים. בעלי תכונות שליליות בלבד (טפילים, מייצגים את מהות הרוע), וחותרים באופן קבוע להריסת הסדר הטבעי והתרבות האנושית כולה. כל דבר בו הם נוגעים מתנוון והם מהווים סכנה קיומית לאנושות, על כן יש להשמידם.

ד. עקרון המנהיגות – "פיהרר פרנציפ"

• המנהיג מגלם באישיותו את האמרה "עם אחד, מנהיג אחד, רייך אחד" – כל סמכויות השלטון נמצאות בידיו, הוא יחלץ את גרמניה מבעיותיה ונבחר מכוח אישיותו הנעלה.
• הציות – קיימת זהות מוחלטת בין רצון העם לרצון הפיהרר. על כן יש לציית לפיהרר עצמו מפני שזהו ציות למדינה, וכל אחד שימרה את פיו למעשה בגד במדינתו. הציות נעשה בצורה עיוורת מפני שרק הפיהרר יודע מה טוב למדינתו.
• המדינה – היא השולטת בחיי האזרחים ללא התחשבות בזכויותיהם וצרכיהם. מחובת האזרחים לעשות כל הנדרש עבור המדינה, גם אם ישלם בכך בחייו.
• לאום ולאומנות – "הפולק" הגרמני – הלאום והמדינה הם ערך עליון. לא קיים עיקרון שיגביל את סמכויותיו וזכויותיו, ורק בעלי הדם הגרמני יהיו אזרחי המדינה הגרמנית, המדינה הארית הטהורה.

ה. שלילת הדמוקרטיה והסוציאליזם:

א. שלילת הדמוקרטיה
בני האדם הקימו את המדינה עפ"י עקרונות האמנה החברתית. מטרת המדינה היא להגן על האזרח ועל זכויותיו והעיקרון המרכזי בה הוא שלטון העם.
o העיקרון המרכזי בנאציזם הוא לאום ומדינה. לדעת היטלר, המשטר הדמוקרטי מחליש את העם והמדינה, משעבד את המדינה למדינות אחרות, לתקשורת ולארגונים כלכליים.
ב. שלילת הסוציאליזם והקומוניזם
הערך העליון הוא המעמד החברתי והשוויון. איחוד כל פועלי העולם ומחיקת הגבולות. בנוסף, גם הנאציזם וגם הקומוניזם שאפו להשתלט על העולם.
o תורת הגזע מחלקת את בני האדם למעמדות מוכתבים מראש. טשטוש הגבולות יחליש את האומה הגרמנית.
ג. העקרונות המובילים את האידיאולוגיה הנאצית עפ"י המשטר הטוטאליטרי:
o המדינה מכתיבה לאזרחיה את האידיאולוגיה הרשמית של המשטר.
o המדינה פועלת להגשמת החזון גם במחיר רמיסת זכויות האדם והאזרח. הפיקוח נעשה באמצעות משטרה חשאית המהווה זרוע של השלטון.
o שליט אחד המרכז את כל סמכויות השלטון (כלכלה, חינוך, תרבות) ושולט על אמצעי התקשורת.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

עוד דברים מעניינים: