שפה וחברה: סוציולינגוויסטיקה

סוציולינגוויסטיקה

p     סוציו- חברתי, לינגוויסטיקה- משמעות

p    הסוציולינגוויסטיקה היא גישה החוקרת את השפה בהקשרים חברתיים. החוקרים בתחום גורסים שהשפה היא פעילות חברתית המלמדת על ההיסטוריה החברתית של הדובר. השימוש של אדם בשפה בנסיבות הספציפיות יחשוף צדדים רבים באישיות הפרטית והחברתית שלו. למשל הוא ילמד ויחשוף בפנינו זהות שקשורה למעמד שלו, מה המגדר שלו, מה הלאום שלו, מה הרקע/ מוצא אתני שלו, מה המבטא שלו.

p     ההנחה כי השפה אינדקסיקאלית לזהות חברתית. השפה משקפת ערכים ונורמות תרבותיים של הדובר.

דיאלקט, אתנולקט, סציולקט, אידיולקט

משלב

גישות ביקורתיות בחקר השיח

בורדייה: פשרו של הדיבור

שפה וכוח

העברית המדוברת והסלנג\ רינה בן שחר

ראה גם: לשון, חברה ותרבות

שפה וחברה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: