סיכום בתנ"ך: בראשית פרק כ"ח

סיכום בראשית פרק כ"ח, פס' 1 – 9 – יעקב נשלח לארם כדי להינשא

בסוף בראשית פרק כ"ז רבקה מצליחה "לסובב בכחש" את יצחק בטענה שאם יעקב יינשא לאישה מבנות הארץ, הדבר יביא למותה. בנוסף, היא מצליחה להרגיע את כעסו של יצחק על יעקב, ובמקביל לשכנע את יעקב לצאת לארם, פן ייפגע על ידי אחיו עשו. יצחק קורא אליו את יעקב ושולח אותו לארם, לבית דודו לבן, אחי אימו. הוא מעביר אליו את ההבטחות שהבטיח אלוהים לאברהם: פריון ונחלה. עשו, השומע כי יעקב נשלח לארם, וכי נישואין לבנות הארץ הם חטא בעיני הוריו, מחליט "לעשות דווקא" ומתחתן עם מחלת בן ישמעאל, שהיא בת דודתו מצד אביו.

בראשית כ"ח פס' 10 – 22 – חלום יעקב

יעקב עושה כמצוות הוריו  ויוצא לחרן. עם שקיעת השמש יעקב מגיע למקום מסוים, משתמש באבן ככרית, ונרדם. בחלומו, הוא רואה מלאכים העולים ויורדים בסולם, שראשו מגיע השמיימה. אלוהים מציג את עצמו בפני יעקב בצורה המזכירה את הפתיחה לעשרת הדיברות (ראה גם בראשית  ט"ו 7) ומבטיח לו את הארץ אשר הוא שוכב עליה. אם נתייחס להבטחה זו כלשונה, הרי ההבטחה היא לשטח מצומצם מאד. את זה הבינו כבר חז"ל וחיברו מדרש נחמד: "הארץ אשר אתה שוכב עליה" מאי רבותיה? [איזה דבר גדול יש כאן?] אמר ר' יצחק: מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו, שתהא נוחה להיכבש לבניו" (חולין, צ"א ב'). עוד מבטיח אלוהים ליעקב רוב צאצאים, ואת הארץ כולה, וכמו לאברהם, גם ליעקב נאמר כי כל משפחות האדמה יתברכו בו. לבסוף, מבטיח אלוהים ללוות את יעקב בדרכו, לשמור עליו ולהחזירו לארץ ישראל.

יעקב מתעורר משנתו ומבין מחלומו כי למקום יש קדושה מיוחדת, וזהו כנראה השער לשמים (פס' 17). הוא לוקח את האבן עליה הניח את ראשו בלילה, משתמש בה כמצבה, כאות לזיכרון, וקורא למקום "בית אל". זהו כנראה הסיפור האטימולוגי על מקור שמה של העיר בית-אל, אם כי כבר אברהם בונה לידה מזבח ל- ה'. (ראה בראשית י"ב 8)

לאחר כל זאת, נודר יעקב נדר, כי אם אלוהים יהיה איתו, ישמור עליו, יספק לו אוכל ובגדים וישיב אותו חזרה לבית אביו, הוא יאמין בו לעולם, והמקום בו הניח את האבן כמצבה יהפוך למקדש לאלוהים, והוא יביא לאלוהים מעשר מכל הרכוש אשר יהיה לו (פס' 20 – 22). נדרו של יעקב  יוצר שתי בעיות, האחת ספרותית והשנייה אמונית. הבעיה הספרותית היא שהנדר "מתעלם" מהבטחה מפורשת של אלוהים ליעקב לעשות את כל מה שיעקב מבקש בנדרו (פס' 13 – 15). הבעיה האמונית היא שיעקב מתנה את אמונתו במילוי דרישותיו מאלוהים, מה שהופך את אמונתו ל"תלויה בדבר". את הקושי הראשון ניתן לפתור באמצעות ההסבר כי בקטע זה מצטרפים שני מקורות ספרותיים. באחד מהם מופיעה הבטחתו של אלוהים, ובשני – הנדר של יעקב..

בטח יעניין אותך:

פרשנות פילוסופית לחלום סולם יעקב

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

יצחק וישמעאל מתווכחים על ברית המילה

הסיכום הקודם: בראשית פרק כ"ז  | הסיכום הבא: בראשית פרק כ"ט

חזרה אל: סיפורי האבות, סיפורי יעקב, ספר בראשית, סיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך