חוק וחברה

סיכומים בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק חוק וחברה:

חוק וחברה במקרא – סיכום כללי

קריאת שמע

דברים פרק ו'

ויקרא י"ט 1-18

חוקים חברתיים:

דברים פרק ט"ו

דברים פרק כ"ד 

פרק ט"ז (18-21), פרק י"ז (8-13)

חוקי מלחמה:
דברים פרק כ' – חוקי מלחמה

דברים פרק כ"א – שבויה יפת תואר

דברים כ"ג

קדושת החיים:

בראשית פרק ט'

שמות כ' 1 – 14 – עשרת הדברות

במדבר ל"ה – ערי מקלט

סיכומים לבגרות בתנ"ך