חוק וחברה

סיכומים בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק חוק וחברה:

חוק וחברה במקרא – סיכום כללי

קריאת שמע

דברים פרק ו'

ויקרא י"ט 1-18

חוקים חברתיים:

דברים פרק ט"ו

דברים פרק כ"ד 

פרק ט"ז (18-21), פרק י"ז (8-13)

חוקי מלחמה:
דברים פרק כ' – חוקי מלחמה

דברים פרק כ"א – שבויה יפת תואר

דברים כ"ג

קדושת החיים:

בראשית פרק ט'

שמות כ' 1 – 14 – עשרת הדברות

במדבר ל"ה – ערי מקלט

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

סיכומים לבגרות בתנ"ך