סוגי זכויות האדם והאזרח – סיכום טוב

 

ההנחה של הדמוקרטיה, שזכויות האדם הן זכויות טבעיות ומולדות המוקנות לאדם מכוח טבעו וכבודו האנושי וללא תלות בכוחו וטיבו של שלטון כל שהוא. לכן אסור לשלטון לפגוע בו. חובתו של השלטון לדאוג שהזכויות הטבעיות של האדם יתקיימו ויכובדו.

 

סוגי זכויות:

* זכויות אדם – זכויות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם. כוללות את הזכויות הטבעיות+זכויות נוספות כשוויון והליך משפטי הוגן. (ראה למטה)

* זכויות אזרח – מגדירות את זכויות האזרח בתוך מדינתו ומשתנות ממדינה למדינה.

* זכויות טבעיות – זכויות המגיעות לכל אדם בתוקף היותו אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, מוצא אתני, מעמד.
הזכויות הטבעיות- חיים, חירות, קניין.

זכויות הניתנות לאדם מעצם היותו יצור אנוש, בעל תבונה (חוכמה) ויכולת לנהל את חייו ולקחת אחריות על מעשיו. זכויות אלו אינן תלויות בשלטון. הוא לא מעניק אותן וגם אינו יכול לקחת אותן. הבסיס  לזכויות אלה הוא ערך בשם "כבוד האדם", שכן אדם ראוי שיתייחסו אליו בכבוד. גו'ן לוק (פילוסוף אנגלי) קבע כי הזכויות הטבעיות הם:

חיים, חירות(חופש), קניין (רכוש).

קיימות 6 זכויות אדם בסיסיות ומתוכם יוצאים עוד זכויות שמדגישות היבט מסוים נוסף.

במשטר דמוקרטי מוגבלת החירות של האדם לעשות כרצונו, במטרה למנוע פגיעה באחרים!!! (למשל לעצור ברמזור אדום)

הזכויות הטבעיות הן:

  1. הזכות לחיים והזכות לביטחון.
  1. הזכות לכבוד
  1. הזכות לחירות (חופש) ממנה נגזרים:

חופש הדת- המצפון והאמונה.

חופש הביטוי כולל את חופש ההתארגנות, התאגדות, חופש ההפגנה, חופש התנועה, חופש העיסוק.

 

4 זכות הקניין (הרכוש)

5. הזכות לשוויון פוליטי, בפני החוק, אפליה פסולה, העדפה מתקנת.

6. הזכות להליך משפטי הוגן

המסמכים החשובים בהיסטוריה המודרנית בהם מופיעה רשימת זכויות האדם הם:

א) הכרזת העצמאות של ארה"ב 1776.

ב) הצהרת זכויות האדם והאזרח בצרפת 1789.

ג) ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם- האו"ם 1948.

בישראל קיימים שני חוקי יסוד- א) כבוד האדם וחירותו

ב. חופש העיסוק – חירות לבחור מקצוע, משלח יד, מקום עבודה. ישנן מגבלות כמו: הכשרה מקצועית, רישיון וכו'.

רשימת זכויות האדם והגדרתן

הזכות לחיים ובטחון

קובעת כי לכל אדם יש זכות להגנה מפני פגיעה גופנית או התעללות נפשית או פגיעה מילולית. זאת זכותו הבסיסית והראשונית של האדם המאפשרת לו לחיות את חייו בכבוד ואי השפלה.

*דוגמה לפגיעה בזכות האדם לחיים: שעבוד.

  1. הזכות לכבוד

לכל אדם בעולם הזכות לחיות בכבוד. לקבל הגנה על גופו,נפשו, רכושו וכבודו כדי שלא יושפל, יעונה וייפגע. זכותו לשמור על אנושיותו ועל כבודו העצמי.  זהו הבסיס לערך כבוד האדם שעליו מבוססים כמעט כל החירויות והזכויות.

"אין אדם רשאי להתנשא על חברו ואינו רשאי לפגוע בו בכל דרך שהיא" (ראה חוק כבוד האדם וחירותו)
דוגמה לפגיעה בכבוד האדם: הפשטת אדם, יריקה בפרצופו, הטרדה מינית וכד'

2א. הזכות לפרטיות – זכותו של כל אדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות וחדירה לחייו.
2ב. הזכות לשם טוב – זכותו של כל אדם ששמו לא יוכפש ולא ייפגע, שלא ילעגו לו יביישו אותו ויפיצו עליו שמועות.

* דוגמאות:העלבת אדם ו/או בני משפחתו, ביזוי אדם בשל מוצאו ביזוי אדם בשל דתו, פרסום מידע שקרי על אדם.

  1. 3. הזכות לחירות

זכותו של כל אדם לחיות את חייו כאיש חופשי: לבטא ולממש את עצמו, את משאלותיו,לבחור לעצמו דרך חיים ולהיות אחראי להחלטותיו.
*חירותו של אדם אינה מוחלטת והיא תוגבל במקרים הבאים:
* פגיעה בזכויות הזולת
* פגיעה בחברה
* פגיעה בעצמו.

החירויות הנגזרות מהזכות לחירות:
א. חופש הביטוי – זכותו של כל אדם להביע את דעותיו ולבטא את השקפותיו, רגשותיו ותחושותיו. לאדם זכות לבטא את דעותיו בעיתונות, ביצירה אומנותית, בהפגנה, בתקשורת בין אישית (מכתבים, שיחות טלפון, פגישות חברתיות וכד') חופש הביטוי מאפשר קיום הליך דמוקרטי של ביקורת על השלטון, הגשמה של כל אדם ופיתוח תכונותיו.
סובלנות – היכולת להיות סובלני ומבין כלפי אלה, שדעותיהם או מעשיהם שונים משלך, והנכונות להכיר בזכותם השווה לשלך להשמיע את דעותיהם, או לנהוג על פי דרכם.

ב. חופש המצפון – זכות האדם לגיבוש עמדה מתוך השקפה מוסרית.

(אמונה פנימית לגבי טוב ורע מותר ואסור). כל אדם חופשי לחשוב ולפעול עפ"י מחשבתו ומצפונו. זכותו של כל אדם לסרב לעשות מעשים הנוגדים את צו מצפונו. חופש זה קשור בנושאים של מלחמה ושלום, ציות או אי ציות לחוק ועוד.דוגמא- עמדת הצמחוני לא לאכול בשר מתוך תפיסה מוסרית שאין לפגוע בבע"ח.

ג. חופש ההתארגנות- זכותו של כל אדם להקים ארגון או להצטרף לארגון קיים ולפעול במסגרות. (לדוגמא- מפלגה, ארגון קהילתי וכו' … )

ד. חופש התנועה- זכותו של כל אדם לנוע ממקום למקום בחופשיות מבלי חשש לחייו או שמישהו ינסה לעצור בעדו או לגבות ממנו תשלום על עצם התנועה (פרט לכבישי אגרה). לכל אזרחי המדינה יש זכות לעזוב את המדינה וגם לחזור אליה בכל עת שירצו.

 

ה. חופש הדת- זכותו של כל אדם לבחור ולקיים את דתו להאמין בה, להשתייך אליה ולקיים את מצוות פולחנה. זכות של כל אדם להחליט על קיום אורח חיים חופשי שאינו כפוף למסגרת דתית כלשהי. בישראל מתקיים חופש דת, אך יש חריגות כמו אין נישואים אזרחיים, חוק החמץ, חוק החזיר, יהודים אינם מורשים להתפלל על הר הבית וכו' …

ו. חופש ההפגנה- לכל אדם או קבוצת אנשים יש חופש למחות בפומבי לתמוך ברעיון להתנגד לרעיון ולעורר אנשים לפעילות. יש צורך לבקש רישיון מהמשטרה ולהבטיח שההפגנה לא תסכן את שלום הציבור.

ז. חופש העיסוק – כל אדם זכאי, בכפוף לחוק, לבחור כל מקצוע ומקום עבודה. כל עוד לא נקבעו הגבלות ואיסורים בחוק (דוגמה: מכירת סמים, מכירת נשק ) והוא זכאי לתנאי עבודה הוגנים.

ו. חופש ההפגנה – הזכות לקיים הפגנה כולל הזכות להגנה מפני הפרעות להפגנה.

ח. חופש השביתה – הזכות לשבות על מנת להבטיח תנאי עבודה הוגנים.

ט. חופש המחשבה והדעה – זכותו של כל אדם לחשוב מחשבות בליבו ולגבש לעצמו דעה על כל נושא.

י. חופש המידע – לכל אדם הזכות לקבל מידע מרשויות השלטון על עניינים שונים שבאחריותה (כגון מידע על נציגיו ומעשי השלטון) . ככל שהאזרח יקבל מידע רב ומהימן יותר על האירועים המתרחשים במדינה ובעולם ועל פעולותיהם של מוסדות השלטון, כך הוא יוכל למתוח ביקורת, להסיק מסקנות ולהגדיל את מעורבותו בחיי החברה והמדינה.

4. הזכות לקניין

הזכות להחזיק ולצבור רכוש מבלי שרכוש זה יפגע או יילקח ע"י אחרים.

קניין חומרי-כמו בית, תכשיטים, אדמה וכו'. . .

קניין רוחני- יצירה מוסיקלית, עבודת מחקר, יצירה ספרותית. אין להשתמש בהם ללא קבלת רשות זכויות יוצרים.

5. הזכות לשוויון

כל אדם זכאי להתייחסות שווה ללא הבדל דת, גזע, מין , לאום, שפה, גיל וכדומה
*שוויון מדיני/פוליטי – לכל אדם יש הזכות לבחור ולהיבחר, זכות הצבעה לכל אזרח, תהליך ההצבעה שווה.

*שוויון בפני החוק – חוק אחד חל על כולם באופן שווה.

א. העדפה מתקנת

הענקת יחס מועדף (=לא שוויוני) בדמות תמיכה לקבוצות מקופחות\מסוימות בחברה במטרה לקדם את השוויון החברתי. לקבוצות שונות ניתנים הנחות במס, מענקים הלוואות על מנת למנוע קיפוח ולתת שוויון הזדמנויות. (הנחה לקשישים, מקומות מותאמים לנכים, משפחות ברוכות ילדים, עולים חדשים, חיילים)

ב. אפליה פסולה

מתן יחס לא שוויוני לאנשים או קבוצות שונות בתכונותיהם ובצרכיהם מסיבות לא מוצדקות. (אדם לא מתקבל לעבודה על רקע מיני או דתי, סלקציה במועדונים).

ג. הבחנה

מדיניות המעוגנת בחוק שלפיה יש להעניק יחס לא שוויוני לאנשים או לקבוצות מסיבה מוצדקת על רקע השוני בתכונותיהם או בצורכיהם. (לדוגמא מתן הקלות לליקויי למידה, היתר מכירת אלכוהול מגיל 18 ומעלה)

6. הזכות להליך הוגן – זכותו של כל אדם הנמצא בהליך משפטי שזכויותיו לא יפגעו במהלך חקירה ומשפט. אסור לכלוא אדם באופן שרירותי.

7. יש הכוללים בימינו גם זכויות סביבתיות.

 

חובות האדם לאדם כדי לממש את זכויות הזולת

זכות האחד היא חובת זולתו. כדי שאפשר יהיה לממש את זכויות האדם יש על כל אדם להכיר בזכויות של בני האדם האחרים ולמנוע פגיעה בזולת.

לדוגמא- המצווה "לא תרצח" היא חובה על אדם אחד כדי לממש את הזכות לחיים של בני אדם אחרים. המצווה "לא תגנוב" מחייבת את האדם ובכך היא מממשת את הזכות לקנייין. הזכות לחופש הביטוי תתקיים כאשר האחרים יגלו סובלנות לדעות שונות.

זכויות מתנגשות

מה קורה כאשר מימושה של זכות יסוד אחת מביא לפגיעה בזכות יסוד אחרת או באינטרס ציבורי או ביעד כלשהו של המדינה?

איך נקבע מהי הזכות שתזכה לעדיפות ומהי הזכות שיוחלט להגבילה? מכאן הזכויות אינן מוחלטות ולעיתים נוצרים התנגשויות בין זכויות ויש לקבוע מה קודם למה.

למעט הזכות למחשבה והדעה, כל הזכויות מתנגשות זו בזו והן מוגבלות על ידי זכות אחרת של אותו אדם.

דוגמאות להתנגשות בין זכויות

א) הזכות לפרטיות מול הזכות לחיים. (חיפוש בתיקים בכניסה לקניון).

ב) זכות האדם לחופש הביטוי מול שמו הטוב של הזולת. (מותר לי לומר שרה"מ גנב אבל אני יכולה לפגוע בשמו הטוב).

ג) הפקעת קרקע של אזרח (פגיעה בקניון) לטובת סלילת כביש עבור הציבור.

ד) חופש יצירה של אמן מול רגשותיה של קבוצה. (ציור של אישה בלבוש לא צנוע  בשכונה של דתיים).

ד. הזכות לחיים מול הזכות לחופש בחירה (עתירה להמתת חסד)

ה. הזכות לחירות מול חופש דת וכיבוד רגשות הציבור (סגירת כבישים בשכונה דתית).

ו. חופש הביטוי מול חופש המידע והפרטיות (עיתון מסרב לפרסם מידע אינטימי על אדם)

ז. הזכות לחירות המידע וזכות הציבור לדעת (צנזורה בענייני צבא לחימה)

ח. חירות התנועה  מול חופש הדת (סגירת כביש בר אילן בירושלים בגלל חרדים)

ט. חופש העיסוק מול ערך ביטחון המדינה (לא לאפשר ללא יהודי לעבוד בתעשייה האווירית)

י. זכות להליך הוגן מול זכות הציבור לדעת –(עיתון מפרסם שמות חשודים ברצח בטרם הרשעתם)

יא. הזכות לפרטיות מול זכות הציבור לדעת. (לדוגמא – מתפרסם דבר מחלה של ראש ממשלה)

יב. הזכות לשם טוב מול חופש הציבור לדעת (מתפרסם כי שר נחשד בשוחד)

ראו גם: מה ההבדל בין זכויות טבעיות, זכויות אדם וזכויות אזרח? או מה ההבדל בין זכויות טבעיות, זכויות חברתיות וזכויות מיעוטים

לאן נעלמו זכויות האדם בעולם החופשי?

10 תשובות ללמה זכויות אדם חשובות (לך)

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: