שווקים, מרחצאות והרבה כסף וזהב: הרומים עומדים מול הקב"ה

מה קרה כשהרומים ביקשו מהקב"ה שכר על כל מה שעשו בעולם?

 

דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רבי שמלאי: לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו. מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא שנאמר (ישעיהו מג, ט): "כל הגוים נקבצו יחדו" מיד נכנסה לפניו מלכות רומי ראשונה משום שהיא החשובה ביותר.[…]

שאל הקדוש ברוך הוא את הרומים: במה עסקתם? אומרים לפניו: רבונו של עולם הרבה שווקים תקנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם: תקנתם שווקים – להושיב בהן זונות; מרחצאות – לעדן בהן עצמכם; כסף וזהב – שלי הוא שנאמר (חגי ב, ח): "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות. האם יש בכם מישהו שיודע את זאת, ואין "זאת" אלא תורה שנאמר: "וזאת התורה אשר שם משה. מיד יצאו הרומים מפני הקדוש ברוך הוא בפחי נפש.

מקור: תלמוד בבלי, עבודה זרה, ב' א-ב.

קראו גם על המקבילה לדיון בזכויות של הרומים על השווקים, מרחצאות וגשרים שהם בנו בסיפור רבי שמעון בר-יוחאי במערה במסכת שבת.

 

עוד דברים מעניינים:

רבי זירא, רבי מאיר וברוריה על איך להתמודד עם בריונים

"אין אמת בעולם": על האפשרות של חיים ללא שקר

שאלות של צדק וכוח בארץ הקצה: אלכסנדר מוקדון ומלך קציא

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים: