שאלות ותשובות באזרחות: המדינה הדמוקרטית – הגדרות וגישות

שאלות ותשובות באזרחות: המדינה הדמוקרטית – הגדרות וגישות

מתוך: סיכומים לבגרות באזרחות – שאלות ותשובות באזרחות

שאלות ותשובות בנושא: המדינה הדמוקרטית – הגדרות וגישות.

א.     תאר את הרצף של סוגי המדינות הדמוקרטיות והסבר את מה שמאפיין את נקודות הקצה של הרצף ואת ההבדלים ביניהם.

דמוקרטיה פורמלית –  הדמוקרטיה היא צורת ממשל ופועלת רק במובן הניהולי (הפורמלי). במדינה בה מתקיימת דמוקרטיה פורמלית מיושמים רק העקרונות ההכרחיים לקיום המשטר הדמוקרטי, כמו: שלטון העם, הפרדת רשויות, קיום בחירות דמוקרטי בפרקי זמן קבוע, התמודדות בין שתי מפלגות לפחות, קבלת הכרעות ע"פ רוב, קיום עיקרון שלטון החוק ויישום עיקרון החירות, גם חופש הביטוי וחופש ההתארגנות וכן עיקרון השוויון בפני החוק, זכות שווה לכולם להשתתף בבחירות, ומשקלו השווה של כל קול למשנהו.

דמוקרטיה מהותית –  הדמוקרטיה היא השקפת עולם ואורח חיים, היא מיושמת גם במובן המהותי, מלבד הפורמלי, כלומר: הכרה בערך הסובלנות, בעקרון הפלורליזם, בזכויות האדם והאזרח, יישומם של עקרונות וערכים אלה והגנה עליהם.

ב.      ציין הגדרות שונות למדינה דמוקרטית, הסבר מדוע קיימות גישות שונות לדמוקרטיה וציין את העקרונות המשותפים לכל המדינות הדמוקרטיות.

 • שלטון העם, ע"י העם, למען העם.
 • משטר המתנהל ע"פ רצון הרוב, ולכן הוא מבטא את רצון העם.
 • משטר המאפשר החלפת ההנהגה לעיתים מזומנות וקבועות, בדרך של שלום וע"פ כללים קבועים מראש.
 • משטר שבו ניתנת לאזרחים האפשרות לתת ביטוי למחשבותיהם ולשאיפותיהם.
 • צורת ממשל המבטיחה את חירותו והתפתחותו של הפרט, שהוא המרכיב הבסיסי של החברה.
 • שיטת ממשל שבה האזרח מעורב ומשתתף בתהליכים הפוליטיים ובידיו היכולת להשפיע על השלטון.
 • שיטת ממשל שבה האזרחים והשלטון שווים בפני החוק וכפופים לו.
 • שיטת ממשל שבה רב בני האדם משפיעים על גורלם ברב תחומי החיים.
 • הסדר מוסדי לשם השגת הכרעות פוליטיות, ולפיו נמסרת סמכות של הכרעה ליחידים תוך מאבק בין קבוצות על קולות העם.
 • צורת ממשל המבטיחה חירויות כמו חופש המצפון, חופש הביטוי, חופש ההתארגנות וחופש ההפגנה.

קיימות גישות שונות לדמוקרטיה, כיוון שבכל גישה מודגש היבט אחר, ומתוך כך נוצרים דגמים שונים של מדינה דמוקרטית.

המשותף לכל המדינות הדמוקרטיות:

 • שלטון העם – באופן בסיסי אומר שמי ששולט במדינה דמוקרטית הוא העם.
 • פלורליזם – חייבות להיות מגוון דעות, תרבויות וכו'. מדינה דמוקרטית צריכה לתת לכולם ביטוי. אנטי-גיוון מפגין חוסר דמוקרטיה כיוון שאין מחלוקות וריבוי דעות.
 • עקרון הכרעת הרב – הכרעות דמוקרטיות מקבלים לפי הכרעת הרב.
 • זכויות האדם והאזרח, זכויות מיעוט – לכל אדם מעצם היותו אדם ישנן זכויות שלא ניתן לקחת ממנו.
 • שלטון מוגבל – על פי עקרון הגבלת השלטון לשלטון אין כח אין-סופי, הוא מוגבל. להבדיל ממלך, לממשלה כח מוגבל.
 • הפרדת רשויות – הפרדה בין זרועות שלטוניות שונות: מחוקקת, מבצעת ושופטת.
 • חילופי שלטון – בחירות – השלטון מתחלף אך ורק ע"י בחירות. הוא נבחר ולא מורש, למשל.
 • שלטון החוק – כל דבר שמתבצע במדינה מתבצע ע"פ החוק, החוקים בעלי תכנים דמוקרטיים. חשיבות לקיום החוק וגם לתוכנו.
 • שוויון (למשל, בפני החוק) – הדמוקרטיה מניחה שזכויותיהם של האנשים השונים שונות.

ג.      הסבר את המושגים 'חירות' ו'שוויון' ואת המתח הקיים ביניהם.

שני ערכים יסודיים בדמוקרטיה: חירות ושוויון. מקורן של זכויות אלה בהשקפה שכל אדם באשר הוא נולד חופשי ושווה בזכויותיו לכל אדם אחר.

–        חירות – זכותו של כל אדם לפעול כרצונו ללא הגבלות. יש לתת לכל אדם לנהל את חייו באופן הנראה לו, ולא באופן הנראה לשאר בני-האדם.

–        שוויון – לכל בני-האדם יש זכות שווה לממש את זכותם לחירות. לכל אדם יש זכות שווה להגיע לאותם הישגים של אדם אחר. לכן, על המדינה לדאוג לכל אחד מאזרחיה לתנאי קיום בסיסיים, שיאפשרו לו לממש את זכותו לחירות.

קיים מתח בין שני ערכים אלה. למשל – לכל אדם יש זכות לצבור הון כרצונו (חירות), אך כדי להבטיח שוויון, יש צורך של המדינה לקבל מיסים מכל אזרח ע"מ לאפשר לאדם אחר לממש את זכותו לחירות.

ד.      הסבר את קווי הדמיון ואת ההבדלים בין הגישה של הדמוקרטיה הליברלית לבין הגישה הסוציאל-דמוקרטית.

–        דמוקרטיה ליברלית – דוגלת באינדיווידואליזם – הפרט הוא המרכז והיסוד לדמוקרטיה, ועל כן שמה דגש רב יותר על עיקרון החירות והמימוש העצמי של הפרטים במדינה, ופחות על השוויון מבחינה כלכלית וחברתית. חושבת שעדיף לפגוע בשוויון ע"מ להגיע לחירות.   שיטה זו דוגלת בכך, שאם היא לא תתערב בנעשה במדינה מבחינה כלכלית-חברתית, תיווצר תחרות שתביא לניצול המרבי של הפוטנציאל הטמון באדם, וכך למימוש חירותו באופן הרחב ביותר. הליברלים אינם מוכנים לפגוע בחירויות הפרט ע"מ לצמצם פערים חברתיים ולקדם הזדמנויות בין הפרטים במדינה – תתערב במישור החברתי כלכלי באופן מינימלי ורק ע"מ לספק צרכי קיום בסיסיים למי שאינו מסוגל להשיגם בעצמו – כדי לשמור על כבוד האדם כאדם.

השוויון הפוליטי בגישה זו ניתן בספק, אמנם כולם יוכלו לבחור, אך לא להיבחר מפאת הפער הכלכלי.

–        סוציאל-דמוקרטית – לפי גישה זו, לחברה יש אחריות ומחויבות כלפי כל הפרטים המשתייכים אליה. לכן היא תתערב במידה הרבה ביותר בתחום החברתי-כלכלי ע"מ לצמצם פערים בתחום זה. (מתוך אמונה שנחיתות חברתית-כלכלית גורמת לאדישות פוליטית ואפשרות למניפולציות מהמעמד הגבוה). לכן, היא מוכנה לוותר על חלק מן החירות בשביל שוויון. היא תגביל קצת אנשים ותפגע ברכושם ע"מ לצמצם את הפערים.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: