מונחים במנהל עסקים: מה זה פרט מטעה – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה  פרט מטעה – הגדרה

הגדרה זו של המושג פרט מטעה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

פרט מטעה – Misleading Item – פרט מטעה הוא כל דבר שנמסר ועלול להטעות משקיע שביר וכל דבר שמוחסר והיעדרות עלול להטעות משקיע סביר. כל המובא בתשקיף יתואר בנאמנות ולא יהיה בתשקיף פרט מטעה. מי שחתם על תשקיף אחראי כלפי מי שרכש מהמציע ניירות ערך בהתאם לתשקיף לנזק שנגרם לו מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה. מי שנתן חוות דעת, דו"ח או אישור, שנכללו או נזכרו בתשקיף בהסכמתו המוקדמת. אחריות זו לא תחול על מי שהוכיח שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטעה בתשקיף, בחוות הדעת או בדו"ח או באישור וכי האמין בתום לב שאכן אין בו פרט כזה ומילא חובתו לפי החוק. או כלפי מי שהוכח שרכש נ"ע המוצעים בשעה שידע או היה עליו לדעת שיש פרט מטעה בתשקיף, בחוות הדעת, בדו"ח או באישור. אם 2 או יותר אחראים לקיומו שלפרט מטעה, אחראים הם כלפי הניזוק ביחד ולחוד. בינם לבין עצמם הם נושאים באחריות נזיקין. מי שרכש נ"ע מהמציע בהתאם לתשקיף ועשה זאת בהסתמך על פרט מטעה שבו, רשאי לבטל את הרכישה ולדרוש את החזרת הכספים ששילם, ובלבד שעשה זאת תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שהפרט היה מטעה, ולא יאוחר מ- 2שנים לאחר הרכישה, זכות הביטול, קיימת גם שהמנפיק נמצא בפירוק.

עוד דברים מעניינים: