מונחים במנהל עסקים: מניה – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מניה – הגדרה

הגדרה זו של המושג מניה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

מניה – Stock Share – מניה היא תעודת השתתפות המעידה על חלקו של המחזיק בה בהונה של חברה, ברכוש החברה, זכותו להשתתפות ברווחיה וחלקו ברכוש בעת פירוקה. בעלי המניות הם פורמאלית בעלי החברה ואחראים מבחינה כספית להתחייבויותיה בגובה סכום המניה שבידם. הם רשאים ליהנות מרווחי החברה, ואם זו מתפרקת, עוברים לידיהם עודפי הרכוש שלה, לאחר סילוק כל ההתחייבויות והתביעות כלפיה. הרווח הנקי של חברת מניות, כולו או חלקו, מתחלק בין בעלי המניות בצורת דיבידנד, בשיעור יחסי לחלקם בהון המניות. מניות רגילות, מניות בכורה, מניות רגילות מבוכרות, מניות מייסדים, מניות נדחות. ייתכנו מניות מועדפות מבחינת הזכות להצבעה באספות הכלליות של החברה. בעלות זכות הצבעה רגילה או נטולת זכות הצבעה. מניה היא נכס הניתן לקניה, מכירה, העברה, שיעבוד, הורשה. העברת מניה נעשית ע"י כתב העברת מניה. חייבת להיות בעל ע"נ. מחירה במסחר בבורסה נקבע באחוזים מע"נ. המניה מיוצגת ע"י תעודת מניה. ערכה של המניה נקבע באמצעות ביקוש והיצע. בהתאם להערכת הזכויות שהיא מייצגת, בהתאם לחלקה ברווחי החברה. בשוק מניות יעיל ערך המניות משקף את הערך הכלכלי של החברה בניכוי חובותיה. ערך המניות משתנה בכל יום על פי התהליכים הכלכליים המשפיעים על החברה. ערך כלכלי של חברה ומניותיה משקפים בשוק המניות ציפיות לרווחים בעתיד. ולא רק רווחים מצטברים בהווה. המשקיע במניות מצפה ליהנות מרווחי החברה ע"י קבלת דיבידנד ומניות הטבה. בעל מניות יכול לממש את השקעתו ולמכור את המניות וליהנות מרווחי הון. מניות נחשבות לנכס הון. מימוש מניות נחשבת תמורה המתקבלת אצל בעל מניות בעת פירוק החברה.

סוגי מניות

מניות בכורה

מניות הטבה (ראה קישור לעיל)

מניות הנהלה

מניות לעובדים

מניות מייסדים

נושאים נוספים בהקשר מניות:

אג"ח מול מניות

הקצאת מניות

בעל מניה עקרי 

הון מניות נדרש \ נפרע \ רשום \ מונפק

 

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: