מושגים במנהל עסקים: דיבידנד – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: דיבידנד  – הגדרה

הגדרה זו של המונח דיבידנד חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

דיבידנד – Dividend

  1. דיבידנד היא מילה יוונית שפירושה חלוקה. בחברה בע"מ זהו החלק של הרווחים נטו, מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה. שהוכח ע"י מועצת המנהלים כעומד לחלוקה לבעלי המניות. באופן יחסי לערך המניות שבידיהם ולזכויותיהם בחברה (דיבידנד על מניית בכורה ישולם בטרם ישולם דיבידנד על מניות רגילה). הדיבידנד אינו בשיעור קבוע ואין התחייבות מצד החברה לשלמו. התחייבות כזו קיימת רק מרגע שהוכח פורמאלית על תשלום דיבידנד. מחושב לרוב כאחוז מסוים מערכן הנקוב של המניות ובמקום בו קיימות מניות סתומות שווי – כסכום מוחלט לכל מניה. חברה שהון המניות שלה מורכב ממספר סוגי מניות רשאית לקבוע שיעור דיבידנד שונה. שיחולק עבור כל סוג. בד"כ קובעות תקנות החברה כי שיעור הדיבידנד ייקבע מידי שנה, יומלץ לחלוקה ע"י מועצת המנהלים של החברה וישולם לאחר שיאושר ע"י האספה הכללית של בעלי המניות. אישור האספה הוא פורמאלי להחלטות שהוכנו מראש ע"י הנהלת החברה. גובה הדיבידנד אינו משקף בהכרח את רווחיה של החברה בתקופה שקדמה לחלוקתו. דיבידנד מותר לשלם אך ורק מתוך הרווחים, אך לאו דווקא מתוך רווחים של אותה שנה. אסור לשלם דיבידנד מתוך ההון, אפילו אם אושרה ההכרזה ע"י בעלי המניות באספה הכללית. אולם מותר לחלק דיבידנד מרווי שנה שוטפת אפילו אם הפסדים קודמים לא כוסו במלואם. דיבידנד יכול להיות משולם במזומנים או בשווה מזומנים. חלוקת מניות הטבה מתוך רווחים נחשבת לדיבידנד, למרות שאינה משנה את מצבם של בעלי המניות ואינה מעבירה אמצעים מהחברה לבעלי מניותיה. ערכו הכלכלי של הדיבידנד הוא בשמירת הערך הריאלי של דיבידנד במזומן כאשר זה משולם לפי מדיניות ההנהלה בשיעור קבוע על הע"נ של המניה.
  2. בקרן נאמנות – תשלום המחולק לבעלי יחידות השתתפות מתוך רווחי הקרן.
  3. בפירוק – תשלום לנושים ואחריהם לבעלי מניות, הנעשה בעקבות חיסול מאונס מתוך הנכסים הממומשים של החברה המתחסלת.

ראה גם: חלוקת הון

ריבית לעומת דיבידנד

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

עוד דברים מעניינים: