מושגים במנהל עסקים: סוגי אג"ח – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: סוגי אג"ח  – הגדרה

הגדרה זו הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים

ראה ראשית: אג"ח -הגדרה

אג"ח ניתנת לפדיון מוקדם – Callable Bondאג"חשבתנאי הנפקתה נקבע שלמנפיק יש זכות לפדותאת האיגרת במועד מסוים, או במועדים מסוימים, או בכל זמן לפני מועד החלות הקבוע בהן. משולם לבעל האג"ח במקרה של פדיון מוקדם הסכום הנקוב בה בתוספת תשלום מסוים המכונה "פרמיה" בשל פדיון מוקדם – Call Premium. הפדיון עצמו יכול שיעשה על פי החלטת החברה המנפיקה, או על פי הגרלה, או בדרך אחרץ. לעיתים אג"ח אלה מעניקות זכות פדיון מוקדם גם למחזיק האג"ח. הפרמיה שמקבל בעל האג"ח במקרה שהחברה מחליטה על פדיון מוקדם באה לפצותו על אובדן הריבית העתידית, שכן בד"כ יעשה פדיון מוקדם כאשר שעורי הריבית בשוק נמוכים מאלה שבאג"ח.

אג"ח בדרגה שנייה – Junior Bond – אג"ח שזכותה ביחס לאג"ח אחרות שהוציא המנפיק, במקרה של תביעה כנגד נכסי המנפיק, נחותה יותר. לכן, במקרה של אי קיום ההתחייבות, אפשר לתבוע על פיה רק לאחר שבעלי אג"ח הבכירות באו על סיפוקם.

אג"ח בלתי מבוטחת – Unsecured Bond – אג"ח שפירעונה אינה מובטח במשכון, או בשעבוד נכסים, על רכוש החברה שהנפיקה אותה. הכיסוי לאג"ח כזו הוא האמון בכושר הפירעון של המנפיק. אם כי הסכם הנאמנות לגבי האג"ח יכול שייקבעו מספר דרישות שנועדו להגן על בעלי אג"ח אלה. האג"ח מהווה רק אשור לקיומו של חוב. הסיכון הכרוך ברכישת אג"ח כאלה גבוה יותר מאשר ברכישת אג"ח רגילות, ומשום כך הן מופצות, בד"כ לתקופות קצרות ובינוניות ובריבית גבוהה מזו המשתלמת באג"ח רגיל. אג"ח ממשלתית, אף שאינה מובטחת בשעבוד נכסים, אינה כלולה בקטגוריה זו.

שיטת אג"ח בידי הציבור – Bonds Outstanding Method– שיטה להפחתת ניכיון על אג"ח שניתן בעת מכירתם לציבור. בשיטה זו הניכיון מחולק לאורך תקופת החיים של ההנפקה ע"י חיוב הוצאה תקופתי, הנקבע על פי היחס של התקופה לכלל הזמן שבו יהיו אג"ח בידי הציבור. למשל – ע"י חלוקת ההוצאה לריבית לתקופה בסה"כ הריבית שהיה צורך לשלם על אג"ח במשך תקופת חייה של ההנפקה, בהנחה שלא היה פדיון מוקדם.

אג"ח משותפת – Joint Bond – אג"ח המוצאת ע"י יותר מגורם אחד והתחייבות בה כלפי מחזיקי האג"ח היא משותפת, על בסיס של ביחד ולחוד – Joint and Several Bond.

אג"ח בכירה – Senior Bond – אג"ח עם עדיפות בתביעה כלפי נסי הפירמה שהנפיקה אותם, לעומת אג"ח אחרות, במקרה של חיסול החברה.הזיקה שיש לבעלים של אג"ח כזו בנכסי המנפיק מכונה – זיקה עדיפה – Senior Interest.

אג"ח בניכיון – Discount Bond – אג"ח שערך השוק השוטף שלה – או שהיא נמוכה במקור – מתחת לערכה הנקוב. דוגמא – אג"ח שע"נ = 1,000 שקל הנמכרת ב- 950 שקל. המשקיע יקביל בכל שנה שבה מוחזקת האג"ח ריבית נקובה בתלוש בתוספת 50 שקל במועד החלות. מבחינת המנפיק, אם האג"ח נמכרה בניכיון בעת הצעת המכר הראשונית שלה, הניכיון הוא עלות נוספת של האג"ח שאותה הוא מפחית במשך תקופת חייה של האג"ח.

אג"ח ללא ריבית – Non-Interest Bearing Bond – אג"ח של חברה שאינה נושאת ריבית במשך תקופת חיי האג"ח והתשואה למשקיע מתקבלת מכך שזו נמכרת בניכיון. אג"ח שעד למועד הפדיון שלה לא משולמת ריבית כלשהי והתשואה מתקבלת במועד החלות בשעה שהאגרה נפדית בערכה המלא. ההפרש בין מחיר הרכישה וערך הפדיון נחשב בד"כ לרווח הון.

אג"ח בסדרה – Bond issued in Series – 2 אג"ח או יותר, שזכותן שווה בכל הנוגע לתשלום ולביטחונות שלהן. כאשר חברה רוצה להנפיק סדרה של אג"ח, עליה להתנות במפורש שכוחן של אג"ח בסדרה היא בדרגה שווה, אחרת תהיה לאג"ח שהוצאה ראשונה זכות קדימה על אלה שהוצאו אחריה, בנוגע לפדיון ובנוגע לביטחון שניתן להן. החברה יכולה לציין בכל הנפקה, כי היא שומרת לעצמה את הזכות להוציא גם להבא אג"ח בעלות מעמד שווה לאלה שהוצאו. סדרה של אג"ח מוצאת כאשר פדיון נעשה ברווחי זמן קבועים, כך שמובטח למשקיעים כי הביטחונות הקבועים על האג"ח לא יצטמצמו כתוצאה מהנפקות חדשות.

אג"ח בפאריBond Issued at Pary– מונח הבא לציין כי אג"ח הונפקה ונמכרה בנפקה המקורית בשערה הנקוב ולא בפרמיה או בניכיון.

אג"ח בפרמיה – Bond Issued at Premium – מונח הבא לציין כי אג"ח הונפקה ונמכרה בפרמיה ולא בפארי או בניכיון.

אג"ח הטבה – Bonus Bond – אג"ח המתחלקת לבעלי מניותיה בחברה ללא תמורה מתוך רווחיה הבלתי מחולקים של החברה. אין פקודת מס הכנסה מתייחסת לפעולה זו והדעות חלוקות אם חלוקתן פטורה ממס, או שיש לראות את החלוקה כדיבידנד.

אג"ח למוכ"ז – Bearer Bond – אג"ח אשר כל המחזיק (מוכ"ז – מוסר כתב זה) בה הוא בעליה החוקיים של האג"ח. אג"ח זו עוברת מיד ליד, עם כל הזכויות הנלוות לה, במסירה בלבד, ולא נדרש לשם כך היסב או רשום בפנקסי החברה. העברת אג"ח למוכ"ז בתום לב ובעד ערך ללא ידיעה על פגם בזכותו של המעביר היא בעלת תוקף גם אם התברר לאחר מכן שלא כך היה הדבר, משום שאג"ח זו היא מסמך סחיר, וכמו במסמכים מסוג זה זכותו של הרוכש עדיפה על זכות הקניין.

אג"ח מובטחת – Secured Bond – אג"ח שפירעונה מובטח במשכון או בשעבוד נכסים של החברה שהנפיקה אותה. השעבוד יכול שיהיה על רכוש נייד או רכוש לא נייד. מנפיק אג"ח כזו שאינו עומד בתשלומי הקרן או הריבית במועד, רשאים בעלי האג"ח לתובעו לדין לשם קבלת המגיע להם ולדרוש מבית המשפט צו הוצאה לפועל למכירת הנכסים המשועבדים. במקרה שהמנפיק פושט רגל נכללים בעלי האג"ח המובטחת במסגרת הנושים בני זכות קדימה. אם השעבוד שלהם הוא שעבוד שוטף (צף) וקיים גם שעבוד מיוחד על הרכוש, כגון משכנתא לטובת מלווים אחרים, יהיו בעלי השעבוד המיוחד עדיפים על בעלי האג"ח המובטחים. הם עדיפים בקבלת תשלומים על נושים רגילים.

אג"ח ממשלתית – Government Bond – אג"ח המונפקת ע"י המדינה כאישור למלווה שהמדינה מקבלת מהציבור או ממוסדות פיננסיים. אג"ח אלה אינן חייבות להיות מובטחות בנכסים, כמו אג"ח רגילות, ולמרות זאת הן נמנות עם אג"ח מובחרות. זו השקעה שדרגת הסיכון נמוכה. הצורך באסוף מידע לגבי אלה הוא קטן. אם הפרט נרתע מהסיכון והמאמץ הכרוך באסוף מידע, נצפה ששער הריבית על אג"ח אלה יהיה נמוך. התמורה המתקבלת מאג"ח אלה משמשת כחלק ממימון הוצאות הממשלה. רוכשי אג"ח אלה הם הציבור, בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה. אג"ח אלה מוצאות לתקופות ארוכות. משמשות השקעה חופפת ומחייבת להתחייבויות שהמוסדות הפיננסיים מקבלים על עצמם. רישומם בבורסה הוא אוטומטי ואינו זקוק לאשור מיוחד.

אג"ח ניתנת להמרה – Convertible Bond – אג"ח אשר בעת הנפקתה החברה שהנפיקה אותה קבעה בתנאיה, כי פרט לתנאים הרגילים לריביות ופדיון, היא נותנת לבעליה את הזכות להחליפה בנ"ע אחר של החברה המנפיקה, בד"כ למניות רגילות לפי שער המרה קבוע מראש. ההמרה נעשית על בסיס מועדף במועד עתידי קבוע, או פי דרישת המחזיק. קונה אג"ח כזו נהנה מהתנאים המובטחים לאג"ח, כל עוד לא המירן למניות. אם ירצה, יוכל להמירן במניות ולסכות בכל ההטבות הקשורות במניות החברה. מבחינת החברה המנפיקה, היתרונות שהיא נהנית מהן נובעים מהעובדה שאג"ח כאלה מונפקות בד"כ בתנאים נחותים לאלה של אג"ח רגילות (בכך היא מקבלת הלוואה בתנאים נוחים). ואילו שער ההמרה העתידי גבוה מהשער הניתן להשגה בהנפקה ישירה במועד הוצאת האג"ח (אם החברה התכוונה להנפיק מניות היא עשתה זאת במחיר גבוה).

עוד דברים מעניינים: