שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ראשון: המשטר הטוטליטרי וגרמניה הנאצית

מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ראשון: המשטר הטוטליטרי וגרמניה הנאצית

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו רשימת שאלות לדוגמא מתוך בחינת הבגרות בהיסטוריה ב, חלק א' העוסק במשטר הטוטליטרי וגרמניה הנאצית. לשאלות נוספות מחלקים אחרים ראו: מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב.

המשטר הטוטליטרי

1. המשטר הטוטליטרי

א. הצג שלושה מאפיינים של המשטר הטוטליטרי, והסבר איך הם באו לידי ביטוי במשטר הקומוניסטי בברית המועצות תחת שלטון סטאלין.

ב. הצג שני מאפיינים של המשטר הטוטליטרי והסבר איך הם תרמו להשלטת האידיאולוגיה הקומוניסטית בברית המועצות בשלטון סטאלין.

2.המשטר הטוטליטרי

למשטר הטוטליטרי יש כמה מאפיינים. לפניך שלושה מהם:

–        אידיאולוגיה רשמית אחת.

–        מפלגה אחת.

–        פולחן אישיות של המנהיג.

בחר בשניים ממאפיינים אלה.

א.     הצג את שני המאפיינים שבחרת, והסבר במה מסייע כל אחד מהם לביסוס המשטר הטוטליטרי. (15 נקודות)

ב.     הדגם כיצד כל אחד משני המאפיינים שבחרת בא לידי ביטוי במשטר הטוטליטרי בברית המועצות או במשטר הפשיסטי באיטליה. (10 נקודות)

גרמניה הנאצית בשנים 1933-1939

 

2. הסבר שלושה גורמים לעליית הנאצים לשלטון והצג שתי פעולות שעשו הנאצים עם תפיסת השלטון לחיזוק שליטתם בגרמניה.

4. גרמניה הנאצית

קראו את הקטע וענו על השאלה שאחריו.

לפניכם תפילה שדקלמו הילדים בגרמניה לפני ארוחת הצהריים שניתנה להם מידי יום :

     "פיהרר, פיהרר שלי

     שהוענק לי על ידי אלוהים

     הגן ושמור עלי כל עוד אני חי

     אתה הצלת את גרמניה ממעמקי האסון

     אני מודה לך על פרוסת הלחם היומית שלי

     היה איתי לאורך כל הדרך ואל תעזבני

     פיהרר, פיהרר שלי, אמונתי ואורי שלי

     הייל, פיהרר, פיהרר."

א. הסבר את העיקרון באידיאולוגיה הנאצית שבא לידי ביטוי בקטע.( 8 נקודות)

ב. הצג שתי פעולות של הנאצים לבניית המשטר, והסבר במה סייעה כל פעולה לבניית משטר זה. (12 נקודות).

5. גרמניה הנאצית בשנים 1933-1934

א. הסבר במה סייעו שרפת הרייכסטאג ו"ליל הסכינים הארוכות" לבניית המשטר הנאצי בגרמניה. (10 נקודות).

ב. הסבר מדוע היה ליהודי גרמניה קשה להגר מגרמניה והצג את ההגירה מגרמניה באותן שנים (10 נקודות).

6. גרמניה הנאצית

א. הצג שלושה צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה בשנים 1933-1939, והסבר במה צעדים אלה סייעו למימוש האידיאולוגיה הנאצית. (15 נקודות).

7. גרמניה הנאצית בשנים 1939-1933

א.     הסבר שתי מטרות של היטלר במדיניות החוץ של גרמניה, והצג שני צעדים שנקט למימוש מטרות אלה בשנים 1939-1933 (עד פרוץ מלחמת העולם השנייה) (11 נקודות)

ב.     הצג שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנת 1938, המבטאים החמרה במדיניותם, והסבר מה היא ההחמרה בצעדים אלה. (9 נקודות)

8. המשטר הנאצי בגרמניה

א. הסבר את הגורמים שסייעו לעליית הנאצים לשלטון. (12 נקודות)

ב. הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג (1935), והסבר במה הם שינו את המעמד המשפטי של האזרחים בגרמניה. (13 נקודות)

9. מדיניות הפנים בגרמניה בשנים 1938-1933

א. הצג שני צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה בשנים 1933-1935, והסבר במה אחד מצעדים אלה מבטא את האידיאולוגיה הנאצית. (10 נקודות).

ב. הסבר במה ביטאו אירועי "ליל הבדולח" החרפה במדיניות הנאצים נגד היהודים. מה הייתה השפעת אירועים אלה על היהודים בגרמניה? (10 נקודות)

 

10. האידיאולוגיה הנאצית, מדיניות הפיוס

א. הסבר שלושה מעיקרי האידיאולוגיה הנאצית. (10 נקודות).

ב. מדוע נקטה בריטניה את "מדיניות הפיוס", ומה הייתה ההשפעה של מדיניות זו על היטלר? (10 נקודות)

11. מדיניות הנאצים כלפי היהודים בגרמניה (1933-1939)

א. הסבר את תגובת יהודי גרמניה למדיניות הנאצים כלפיהם. הצג שתי דרכי התמודדות של ההנהגה היהודית בגרמניה עם מדיניות זו.

ב. בשנת 1938 חלה החמרה במדיניות הנאצים כלפי היהודים. הסבר במה באה לידי ביטוי החמרה זו. (12 נקודות).

12. היהודים ברייך הגרמני (1933-1939)

א. בשנים 1933-1939 נקטו הנאצים שלוש דרכים מרכזיות במדיניותם נגד היהודים: חקיקה, תעמולה, טרור. הצג דוגמה לכל אחת מדרכים אלה. (15 נקודות).

ב.  לפניך קטע שפרסמה ההנהגה היהודית בגרמניה בספטמבר 1933.

קרא את הקטע, וענה על השאלות שאחריו.

"ביטחוננו הכלכלי נלקח מאיתנו, נחסמה בפנינו הדרך לעבודה ולפרנסה על אדמת גרמניה. בתחום הפעולה שנשאר לנו, עלינו להוציא את הפרט מבדידותו בעזרת התחברות מקצועית והתאגדות, היכולות להעלות כוחות קיימים ולתת סעד(עזרה) לחלש. כמו כן, עלינו להכין לנוער שלנו מרחב חדש, למצוא דרכים חדשות בארץ ישראל ובמקומות אחרים".

13. הצג שלושה קשיים של יהודי גרמניה בשנתיים הראשונות לשלטון הנאצי. הצג את הדרכים שהציעה ההנהגה היהודית בגרמניה להתמודדות עם קשיים אלה. בתשובתך היעזר בקטע. (10 נקודות)

14. שנת 1938

א. ציין שלושה צעדים שנקטו הנאצים במדיניותם כלפי היהודים בשנת 1938, והסבר במה צעדים אלה מבטאים החרפה במדיניות הנאצים. (15 נקודות).

ב. הצג שתי תגובות של העולם למצבם של יהודי גרמניה בשנים 1938-1933

15. אידיאולוגיה ומשטר בגרמניה הנאצית (1933-1939)

א. הצג שלושה צעדים שנקט היטלר לבניית המשטר הנאצי בגרמניה, והסבר כיצד סייעו צעדים אלה לביסוס משטר זה (בסעיף זה אין להתייחס לחוקי נירנברג). (13 נקודות).

ב. הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג, והסבר במה הם מבטאים את האידיאולוגיה הנאצית. (12 נקודות).

16. בניית המשטר הנאצי ודרכי ההתמודדות של היהודים עם מדיניות הנאצים

א.     לפניך קטע מנאום שנשא היטלר לפני הרייכסטאג, לאחר קבלת חוק ההסמכה.
קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.
"הממשלה תשתמש בסמכויות אלה רק אם הן דרושות לביצוע צעדים חיוניים הכרחיים. שום סכנה אינה נשקפת לקיום הרייכסטאג, מעמדו וזכויותיו של הנשיא נשארים בלא שינוי, הקיום הנפרד של המדינות הפדרליות לא יופסק. זכויותיהן של הכנסיות לא יופחתו ויחסיהן עם המדינה לא ישונו. מספר המקרים שיש בהם צורך פנימי לנקוט חוק מעין זה הוא כשלעצמו מצומצם".

השאלה: הצג את חוק ההסמכה ("החוק לביטול מצוקת העם והרייך"), והבא שתי דוגמאות המוכיחות שהיטלר לא קיים את ההתחייבויות המוזכרות בנאום שנשא. (12 נקודות).

ב.     הסבר שלוש דרכי התמודדות של יהודים בגרמניה עם מדיניות הנאצים כלפיהם בשנים 1939-1933 (8 נקודות).


17. אידיאולוגיה ומדיניות חוץ בגרמניה הנאצית (1941-1933)

א.     קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.

"אנחנו דורשים את ליכוד כל הגרמנים בגרמני-רבתי, על סמך זכות העמים להגדרה עצמית. אנחנו דורשים ארץ וקרקע לתזונת עמנו וליישוב עודף אוכלוסייתנו. לא יוכל להיות אזרח אלא מי שהוא בן העם. לא יוכל להיות בן העם אלא מי שדמו דם גרמני, בלא להתחשב בדתו."
(מעובד על פי מצע המפלגה הנאצית שפורסם במינכן, 24 בפברואר 1920)

הסבר שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית הבאים לידי ביטוי בקטע (10 נקודות)

ב.     הסבר, באמצעות שלוש דוגמאות, כיצד קידם היטלר את מימוש אחד מהעקרונות שכתבת עליהם, במדיניות החוץ של גרמניה בשנים 1941-1933. (10 נקודות)

18. גרמניה הנאצית

א.     הסבר את מטרות מדיניות החוץ של היטלר בשנים 1939-1933, והצג שני צעדים שהוא נקט בשנים אלה כדי לקדם את מטרותיו. (10 נקודות).

ב.     הצג את עיקרי התוכן של חוקי נירנברג (ספטמבר 1935), והסבר במה הם סייעו לביסוס המשטר הנאצי. (10 נקודות).

19. האידאולוגיה הנאצית, יישומה ותגובת היהודים

א.     הסבר את תורת הגזע ואת עקרון המנהיג באידאולוגיה הנאצית, והבא דוגמה ליישום כל אחד מעקרונות אלה במדיניות הפנים של גרמניה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה (סה"כ שתי דוגמאות). (12 נקודות)

ב.     תאר שתי תגובות של היהודים בגרמניה על מדיניות הנאצים כלפיהם בשנים 1938-1933. (8 נקודות).

20. העמדה של הנהגת יהודי גרמניה, וועידת אוויין

א.     הסבר את העמדה של הנהגת יהודי גרמניה, מעליית הנאצים לשלטון עד "ליל הבדולח", כלפי הגירת יהודים וכלפי המשך החיים היהודיים בגרמניה. הצג את הפעולות שנקטה ההנהגה בפעולות אלה. (15 נקודות)

ב.     מדוע כינס הנשיא רוזוולט את ועידת אוויאן (יולי 1938)? הצג שני טיעונים של נציגי מדינות שהשתתפו בוועידה, בנוגע לקליטת פליטים יהודיים במדינותיהם. (10 נקודות).

21. האידיאולוגיה הנאצית ותגובות היהודים עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה

א. הסבר שניים מעקרונות האידיאולוגיה הנאצית. (8 נקודות)

ב. הקטע שלפניך לקוח ממאמר שכתב ר' ולטש ממנהיגי יהדות גרמניה, בעקבות יום החרם (אפריל 1933)

" היהדות המותקפת חייבת להגיע לידי תודעה עצמית. הגרמנים מאשימים אותנו, כי בבגדנו בעם הגרמני. אין זו אמת שהיהודים בגדו בגרמניה. אם בגדו במשהו, הרי שבגדו בעצמם, ביהדותם, מאחר שהיהודי לא נשא בגאווה את יהדותו כלפי חוץ. ליהודי ניתן אות כסימן ליהדותו. הנהלת החרם הוציאה תקנה לתלות על גבי החנויות המוחרמות שלטים עם טלאי צהוב על רקע שחור. תקנה זו נועדה לגנאי ולביזיון, אך אנו נקבל את הטלאי הצהוב ונהפוך אותו לאות של כבוד."

השאלה: הסבר את דרך ההתמודדות שהציע מחבר המאמר ליהודי גרמניה. הצג שתי דרכי התמודדות נוספות של יהודים בגרמניה עם המדיניות הנאצית כלפיהם בשנים 1933-1939.  (12 נקודות)

22. תוקפנות ופיוס בשנות ה-30

א. הסבר שתי מטרות של גרמניה הנאצית במדיניות החוץ, והצג שני צעדים שנקטה למימוש מטרות אלה בשנים 1933-1939. (15 נקודות).

ב. מהי "מדיניות הפיוס"?
הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בהסכם מינכן. (10 נקודות).

23. תוקפנות ופיוס בשנות ה-30

א. הצג שני צעדים שנקט היטלר במדיניות החוץ של גרמניה, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, והסבר מה רצה להשיג באמצעותם. (12 נקודות).

ב. מהי "מדיניות הפיוס"? הסבר שלוש סיבות למדיניות זו. (13 נקודות).

24. מדיניות הפיוס, ועידת אויאן

א.     לפניך קטע מנאום שנשא צ'מברלין בבית הנבחרים הבריטי, בזמן משבר חבל הסודטים (ספטמבר 1938)

                        " מה איום, דמיוני ובלתי מתקבל על הדעת הוא הדבר שאנו חופרים כאן חפירות ומודדים מסכות גז בגלל מרבה בארץ רחוקה ובין אנשים שאין אנו יודעים עליהם דבר!… מלחמה היא דבר איום ומן ההכרח שיהיה לנו ברור מאוד, בטרם נפתח בה, כי באמת עניינים גדולים הם המוטלים בכף."

הסבר, על פי הקטע, את הנימוקים של צ'מברלין למדיניות זו (10 נקודות)

ב. מה היו הטיעונים של נציגי המדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן (1938) בנוגע לקבלת פליטים יהודים בארצם? (10 נקודות).

25.מדיניות הפיוס

א.     מהי מדיניות הפיוס? הסבר מדוע נקטו בריטניה וצרפת מדיניות זו (10 נקודות)

ב.     מה הוחלט בהסכם מינכן? (1938)? הסבר כיצד מדיניות הפיוס באה לידי ביטוי בהסכם זה (10 נקודות).

26. תוקפנות ופיוס

א.     מ-1938 חלה הקצנה במדיניות החוץ של גרמניה. ציין שני צעדים המבטאים הקצנה זאת, והסבר במה כל אחד מהצעדים שציינת חיזק את גרמניה לקראת המלחמה. (12 נקודות)

ב.     מהי מדיניות הפיוס? הסבר מדוע אנגליה נקטה במדיניות זו. (13 נקודות)

27.מדיניות הפיוס

א.     הסבר את הגורמים למדיניות הפיוס של בריטניה בשנות ה-30. (10 נקודות)

ב.     לפניך קטע מדברים שאמר צ'רצ'יל בפרלמנט הבריטי אחרי משבר מינכן (1938)
"החורבן של צ'כוסלובקיה הוא התוצאה האיומה של מה שעשינו ושל מה שלא עשינו בחמש שהנים האחרונות. חמש שנים שבהן הלכנו בדרך ההתנגדות הקטנה ביותר, חמש שנים של נסיגה מתמדת בכוחנו, שבהן החמצנו את כל האפשרויות לעצור את גידולו של הכוח הנאצי".

על פי דברי צ'רצ'יל בקטע, הסבר את התוצאות של מדיניות הפיוס.
בסס את דברי צ'רצ'יל בעזרת שתי דוגמאות מהשנים 1939-1935. (10 נקודות)

28. גרמניה הנאצית – 1938

א. הצג שני הישגים של גרמניה במדיניות החוץ שלה בשנת 1938, והסבר אילו מטרות קידם היטלר באמצעותם. (10 נקודות).

ב. הצג שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בשנת 1938, המבטאים החמרה במדיניותם, והסבר מה הייתה ההחמרה בכל אחד מצעדים אלה. (10 נקודות).

 

עוד דברים מעניינים: