משל הקו המחולק של אפלטון

משל הקו המחולק המוצג בפוליטיאה ו' הוא כעין ייצוג גרפי של ארבע דרגות הכרה או דרגות ממשות לפי אפלטון. הקו השלם הוא כסמל למציאות כולה או להכרה כולה והוא מחולק בדרך שממחישה את דעתו של אפלטון על מרכיבי המציאות או ההכרה. הקו מחולק חלוקה ראשית (א-סימטרית) בין המושכל (ידיעה) לבין הנראה (סברה) כך שאורך הקטע הראשון ארוך יותר, וכן חלוקה משנית של כל אחד מהחלקים. החלק הנראה מחולק באותו יחס למושאים מוחשיים וצללים ובבואות וחלוקה זו היא אנלוגית לחלוקת הקו כולו כאשר אפלטון מבקש לטעון כי כיחס המושאים החומריים והבבואות כך גם היחס בין המושכל והנראה. החלק המושכל מחולק אף הוא לפי אותו יחס לחלק קטן המייצג את המדעים, המתמטיקה וההיפותזות וחלק גדול שמייצג את הפילוסופיה (דיאלקטיקה), הכרת האידאות והבלתי מותנה (אנהיפותטון). גם כאן ממושל היחס בין הפילוסופיה והמדעים כאנלוגי ליחסים בין חפצים ובבואות ובין המושכל והנראה. דרך היחסים בין חלקי הקו מבקש אפלטון להראות כי ההכרה (ואולי הממשות) מתחלקת להכרה אמצעית ובלתי אמצעית ולתתי חלוקות לפי אותו קריטריון. בתחום הנראה המושאים החומריים נתפסים בצורה בלתי אמצעית ואילו הבבואות והצללים הן אמצעי משני להכרת המושאים המוחשיים. כך גם המדעים וההיפותזות הן כעין כלים אמצעיים להכרת האידיאות כאשר הן עצמן, כפי שהכרת החפץ אינה מותנית בצל שהוא מטיל, ניתנות להכרה ישירה ובלתי מותנה.

סיכומים בפילוסופיה יוונית

עוד דברים מעניינים: