הפילוסופים הקדם סוקרטיים

התייחסות פילוסופית (לפי שקולניקוב:)

מודעות: ידיעה מודעת.

כוללנות: מושאה של הפילוסופיה הוא הכל, שיטה המקשרת את הריבוי לממשי. מדעים נוגעים לקטעים של המציאות, פילוסופיה נוגעת להכל. מתוך השאלה הכוללנית (תאלס) נפרדים מאוחר יותר המדעים.

רפלקטיביות: הפילוסופיה יוצרת לעצמה כלים של ידיעה, ועוסקת בהבררת מושגים. הפרדה בין האובייקט לידיעה אודותיו (התפתחות מאוחרת בקדם-סוקראטים). המושג ככלי לחקירת הממשות (סוקראטס).

מאפייני החשיבה היוונית המוקדמת:

-ראשוניות, התבוננות ללא מושגים קודמים, שאלות בסיסיות.

-ספקנות חלקית, כנגד טענות או מושאים ספציפיים, ולא ספקנות כוללת כמו של דקארט. הספקנות לא שיטתית.

-פילוסופיה ריאליסטית: אין הפרדה בין סובייקט ואובייקט, שאלת אפשרות ההכרה אינה נידונה אלא מונחת כפתורה מראש.

-העדר הבחנה בין יחיד וחברה.

הפילוסופים המילטים

פיתגורס והפיתגוריים

קסנופאניס והרקליטוס

פרמנידס

אמפדוקליס ואנאקסגוראס- הפלורליסטים

האטומיסטים

הסופיסטים

סיכומים בפילוסופיה יוונית

עוד דברים מעניינים: