בראשית פרק מ"ה – סיכום+שאלות (דתי)

תוכן עיקרי של בראשית פרק מ"ה: יוסף מתוודע לאחיו הנבהלים מפניו, יוסף מרגיעם ומודיעם על המשך שנות הרעב ושולחם להביא את יעקב ואת על המשפחה למצרים.

 

חלוקה:

א' – ח':                    יוסף מתוודע אל אחיו.

ט' – י"ג:                דברי יוסף לאביו ביד אחיו.

י"ד – ט"ו:  התקרבות נפשית של יוסף אל אחיו.

ט"ז – כ':                בקשת פרעה מיוסף.

כ"א – כ"ח:            יוסף שולח את אחיו עם הבשורה ליעקב, ותגובת יעקב.

 

שאלות

  1. מספר פעמים מספרת התורה על בכיו של יוסף.

עיין בשלושת המקומות הבאים: בראשית, מ"ב, כ"ד: מ"ג, ל': מ"ה, א' ב'.

מהו המניע לבכי בכל אחד מן המקומות האלה ?

מהי ההדרגה בתיאור הבכי בין שני המקורות הראשונים לבים המקור השלישי ? בסס דבריך על הכתובים

מי הבוכה בפרק מ"ו, כ"ט ? ענה לפי רש"י ורמב"ן שם ונמק.

כיצד ניתן להסביר את בכיו של יוסף בפרק נ', י"ז ?

  1. עיין בשלושת הקטעים הבאים:

ציין את יחסו של יוסף לאחיו בכל אחד מהם והסבר בקצרה (במשפט או בשניים) על מה בכתוב מסתמכים דבריך בכל קטע.

בראשית ל"ז, א' – י"א.

בראשית מ"ב, א' – י"ט.

בראשית מ"ה, א'- ח'.

 

3)מהי מילת המפתח בפסוקים ד' – ה' ?

מהי מילת המפתח בפסוקים ה', ז' – ח' ?

הסבר את המשמעות של חילוף מילת המפתח שכתבת בחלקים א',ב '. היעזר ברש"י ל"ז, י"ד.

4) (פסוקים ז' ח')

מהי תפיסתו של יוסף את מהלך הענינים כפי היא מתבטאת בדבריו אלו אל האחים ?

רש"י: (בראשית ל"ז, י"ד) " 'וישלחהו מעמק חברון' – מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון" במה דומה תפיסתו של יוסף את מהלך העניינים המובאת בדבריו של רש"י ?

5)(פסוק א')"ולא יעל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו"

רמב"ן: " 'ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו' לא יכול לסבול שיהיו המצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם, לשון רש"י ורבי אברהם (אבן עזרא) אמר להתאפק, לסבול לכל הנצבים עליו, טעמו עד שיצאו כל הנצבים עליו והוצרך לקרא להוציאם אבל אונקלוס תרגם לאתחסנא, להתחזק, וכן 'ואתאפק ואעלה העולה' (ש"א י"ג י"ב), וכן כל לשון התאפקות בכל מקום חזוק:

והנכון בעיני, שהיו שם מבית פרעה ומן המצרים אנשים רבים יחלו פניו למחול לבנימין כי נכמרו רחמיהם על תחנוני יהודה, ולא יכול יוסף להתחזק לכלם. ויקרא לעבדיו הוציאו כל איש נכרי מעלי כי אדבר עמהם, ויצאו מעליו, ובצאתם מעליו נתן את קולו בבכי וישמעו מצרים ואנשי בית פרעה המוצאים מעליו כי עודם בחצר החיצונה.

ויתכן כי פירוש 'הנצבים עליו' משרתיו העומדים לפניו, כמו הנער הנצב על הקוצרים (רות ב ו), שרי הנצבים (מ"א ה ל), להתיצב על ה' (איוב א ו) וטעם "ויקרא", שהרים קולו בכעס ואמר למשרתיו הוציאו כל איש מעלי, בלתי האנשים האלה. וטעם בהוצאה, שהוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה, כי תהיה להם (לחרפה) וגם אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו בארצנו ולא ידרכו בארמונותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד".

מהם הפירושים השונים למילה "להתאפק" ? (רש"י, תרגום אונקלוס ורמבן).

מי הם "הנצבים" לפי רמב"ן ? שני פירושים.

מהי הסיבה שיוסף לא רצה להתוודע לאחיו לפני הניצבים, לפי רמב"ן הנ"ל ?

6 )(פסוק י"א) "וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתם וכל אשר לך"

רמב"ן: " 'ואמר פן תורש אתה וביתך' דרך כבוד, כי לאחיו אמר כי למחיה שלחני אלהים

לפניכם, ולשום לכם שארית, שהיו מתים ולא ישאר להם שארית, אבל לאביו לא רצה לאמר כן ואמר שאם תתעכב בארץ כנען תורש, כי אני לא אוכל לשלוח לך לארץ כנען לחם רב מגנזי המלך, כי יחשדו אותי שאני מוכרו שם לעשות לי שם אוצרות כסף ולשוב אל ארצי ואל מולדתי, ובבואכם וידעו כי אתם אבי ואחי יתן לי המלך רשות".

השווה את פסוק י"א לפסוק ז' וכתוב:

מה ההבדל בין שני הפסוקים ?

מהי הסיבה להבדל בין שני הפסוקים ? (עיין ברמב"ן פסוק י"א ד"ה ואמר פן תורש).

7)(פסוק י"ב) "והנה עינכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם"

עיין ברש"י וכתוב מהן 2 הבעיות הקיימות בפסוק זה ?

8)(פסוק ט"ז) "והקל נשמע בית פרעה לאמר … ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו".

האם מעמדו של יוסף במצרים התחזק לאחר שמצרים ידעו שאחיו באו ? עיין ברמב"ן פסוק ט"ז ד"ה "וטעם באו אחי יוסף".

9)(פסוק י"ט) "ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם…"

עיין ברמב"ן פסוק י"ט וכתוב, מדוע אמר פרעה ליוסף בציווי "ואתה צויתה" ?

מה היה מעמדו של יוסף בעיני פרעה, לפי רמב"ן הנ"ל ?

10)(פסוק כ"ד) "וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלכם את תרגזו בדרך"

רש"י מביא כמה פירושים:

" 'אל תרגזו בדרך'. (א) אל תתעסקו בדבר הלכה, שלא תרגז עליכם הדרך.

(ב) ד"א (=דבר אחר) אל תפסיעו פסיעה גסה.

(ג) ותכנסו בחמה (=לאור השמש) לעיר.

(ד) ולפי פשוטו של מקרא יש לומר: לפי שהיו נכלמים, היה דואג שמא יריבו בדרך על דבר מכירתו, להתווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר, אתה סיפרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו".

למה משמשת האות "ב" של המילה בדרך לפי הפירושים השונים, האם היא "ב" הסיבה או "ב" המקום ?

מה הקושי על פירושו האחרון של רש"י ?

11)(פסוק כ"ז) "וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם"

עיין ברמב"ן פסוק כ"ז ד"ה וידברו אליו את כל דברי יוסף. מהי הוכחת הרמב"ן שמכירתו של יוסף לא היתה ידועה ליעקב ?

כיצד חשב יעקב שיוסף נעלם ?

 

בחזרה אל סיכומי ספר בראשית (דתי) או עמוד הסיכומים הראשי של ספר בראשית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?