מושגים במנהל עסקים: בעל עניין – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: בעל עניין   – הגדרה

הגדרה זו של המונח בעל עניין הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

בעל עניין – Party at Interest

בעל עניין יוגדר כ:

  1. יחיד או קבוצה או שותפים שיש להם זיקה מוקנית בעסק מסחרי שכוונתה להפיק רווחים.
  2. אדם או פירמה השייכים לקבוצה שיש לה אינטרסים דומים.
  3. מי שמחזיק ב-10% ומעלה מהון המניות המונפק של תאגיד או המחזיק 10% ומעלה מכוח ההצבעה בתאגיד, או המחזיק ב-10% ומעלה מהסמכות למנות את המנכ"ל של התאגיד. או המכהן כמנהל בתאגיד. מנהל קרן נאמנות. חברת בת של תאגיד – למעט חברה לרישומים.
  4. בעל עניין במנפיק – מי שיזם את הקמתו של המנפיק.

גילוי פרטים מסוימים על תשלומים לבעלי עניים או עסקאות עמם. בעסקות עמם קיימים נהלי ביקורת קפדניים וגילוי נאות בדיווח.

עוד דברים מעניינים: