חגי ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג

להלן תמצאו אסופת סיכומים המבוססים על הקורס "חגי ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג" של ד"ר בעז שפיגל מאוניברסיטת בר אילן. הקורס עוקב אחר מעגל הזמנים ולוח השנה היהודי ומבאר את משמעותם של מנהגים ומועדים מבחינה הלכתית והגותית. הקורס פותח בעיסוק בנושא השבת על מרכיביה ומשם דן בנושא היום הטוב וחגי ישראל: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חנוכה, פורים, פסח ושבועות. כמו כן עוסק הקורס בנושאים כמו ארבעת הצומות וספירת העומר וכן בנושאים שונים בהלכה ובמנהג היהודיים.

סיכום הקורס הינו חלק מאסופת המקורות בנושאי יהדות ומחשבת ישראל כאן באתר.

נושא א' – שבת.

לקראת שבת..

הכנת צורכי אוכל נפש לשבת.. – על ההכנות החומריות לקראת שבת וסיפור אשתו של חנינא בן דוסא

 היטהרות, נקיון הגוף וטבילה – על הנוהג לטבול ולהתנקות לפני שבת

 "שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול" – לבישת בגדים חגיגיים ושונים לקראת שבת

 שושנים והדסים לכבוד שבת. – הנחת ענפי בשמים בבית בשבת

 "זוכרהו מאחד בשבת". – על ההתייחסות לשבת בכל ימות השבוע אצל שמאי

 מלאכות שתחילתן בחול והמשכן בשבת – המחלוקת בין הלל ושמאי על מלאכות שממשיכות מחול אל תוך השבת

 שביתת כלים – המחלוקת בין הלל ושמאי על פעולתם העקיפה של כלים בשבת

 הימים "קמי שבתא" – איסור מלאכות בימים שלפני שבת.

 עסקאות עם גויים בערב שבת – על איסורים והיתרים לביצוע עסקים עם גויים בערב שבת

 איסור מלאכה בערב שבת – הימנעות ממלאכה גם בשעות הקודמות לשבת

 תענית בערב שבת – איסור על תענית בערב שבת מחד ואכילת יתר מאידך

 הלכתא רבתא לשבתא ואיסורי שבת – הניתוק בין בעל המלאכה וכלי מלאכתו, ישיבה בדין בערב שבת ואירוסין ונישואין וסעודתם בערב שבת..

ליל התקדש שבת

 קבלת שבת – רגע קבלתה של השבת וגישת "קדשו בשמחה"

קידוש היום – הכרזה על כניסת השבת בקידוש

 קידוש על היין – מנהג קידוש היין והמחלוקת על הקדמתו לקידוש היום

מטבע של קידוש

קידושא רבא..– ברכה על היין בבוקר השבת

 הדלקת נרות בשבת – חובת הדלקת נרות השבת החלה על נשים

 נר של שבת – דבר תורה – מקורות החובה על הדלקת נרות שבת

טעמיה של מצוות נר שבת

 נר שבת או נרות שבת – הדלקת נר אחד או שניים בשבת

 נר של שבת טעון ברכה? – האם מברכים על נרות שבת?

קריאת במה מדליקין בלילי שבת

 הדלקת נירות שבת בבית-כנסת – מנהג הדלקת נרות בבית הכנסצ

יהדלקת הנר – הכרזה על קבלת שבת – הדלקת הנר ככניסתה של השבת

הדרשה וקריאת התורה בבית הכנסת בשבת..

הדרשה – מנהג הדרישה בבית הכנסת בשבת

 תוכן הדרשה – מפירוש הפרשה לדברי נחמה

מנהגי קריאה בימי האמוראים והגאונים – – סדר קריאת הפרשות של האמוראים והגאונים

 מנהגי קריאת התורה בימי הבית – התגבשות סדרי קריאה בתורה

קריאת התורה לנשים – התרת ואיסור קריאת תורה ע"י נשים וצנזורה בתרגום הנקרא

חמהלכות קריאה בתורה – ברכות של הקוראים בתורה

 ההפטרה – קריאת בנביאים הנלוות לקריאת הפרשה

שלוש סעודות, לחם משנה, סעדת ליל השבת..

שלוש סעודות– מצווה לאכול בשבת שלוש סעודות

זמירות שבת – עינוג השבת בשירה

לחם משנה – ברכה על החלה עם לחם נוסף

סעודת ליל שבת – הנסעדת בליל שבת לאחר השיבה מבית הכנסת

השבת   ..

השבת- ביטוי להשקפת היהדות – השבת כגורם המייחד את ישראל משאר העמים וכיסוד ההדמות לה'

הטעם לאיסורי המלאכות בשבת – איסור בריאה בשבת ול"ט מלאכות

השבת חומת האומה.

עם ישראל והשבת..

השבת כיום מנוחה וקדושה – מהותו של יום השבת כיום של קדושה והתעלות הרוח

נושא ב' – יום טוב.

יום טוב בהלכה ובמנהג

איסור מלאכה ביום טוב – בדומה לשבת למעט לצרכי אכילה

כבוד יום טוב ועינוגו – מצווה לנהוג ביום הטוב כבשבת

עירוב תבשילין – הכנת אוכל מיום טוב לחג

יום טוב שני של גלויות– חג כפול מחות לארץ ישראל

 חול המועד – ימי חול המועד בפח וסוכות ודיניהם

נושא ג' – ראש השנה.

מעשה איש ופקודתו

הדין בראש השנה – ראש השנה כיום הדין

על מה נידון האדם? – על מה נידון האדם בראש השנה

סימנא מילתא היא – מנהג אכילת פירות מתוקים בראש השנה

מקור המנהג.

תחילת השנה משפיעה על כל השנה כולה.

מנהג בבלי

לראות או לאכול?.

מדוע נבחרו פירות אלו?.

הפירות  שנהגו לאכול.

תקיעת השופר ותפילות ראש השנה. – משמעות תקיעת השופר בראש השנה והלכות תפילה

נושא ד' – יום הכיפורים..

עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים.. – ההכנות לקראת יום הכיפורים והימים שבין ראש השנה ליום כיפור.

מצוות היום, תפילות היום..

תשובה, תפילה וצדקה – עקרונות ומצוות עשה ואל תעשה ביום הכיפורים

נושא ה' – סוכות.

חג הסוכות. – הלכות חג הסוכות

דיני ארבעת המינים – הלכות בנוגע לארבעת המינים

הנענועים כחלק ממצות ארבעת המינים..

זמן שמחתנו

לחידושן של חגיגות "שמחת בית השואבה" וריקודיהן

האושפיזין

הושענא רבה.

נושא ו' – חנוכה.

תולדות חג חנוכה.

דיני ההדלקה.

נושא ז' – ארבעת הצומות. 

ארבעת הצומות תענית זיכרון – צומות לזכר חורבן בית המקדש

תעניות, מטרת הצום – משמעותן של התעניות ומטרותו של הצום

הסתר פנים – מערכת היחסים עם ה' על רקע חטאים אישיים וחטאי העם

נושא ח' – פורים..

חג פורים..

קריאת המגילה.

משלוח מנות בהלכה ובאגדה.

פורים – ערכים..

ההתחפשות בפורים

המתנגדים..

התומכים..

הסיבה למנהג.

מנהגים אחרים בחג זה.

נושא ט' – פסח.

חמץ ומצה.

ביעור חמץ.

זמניי הבדיקה.

נר הבדיקה.

ברכת הבדיקה.

סדר הבדיקה.

מכירת חמץ.

החמץ ואיסוריו

הגעלת כלים..

מצה שמורה ומצא פשוטה.

מים שלנו

מצת יד ומצת מכונה.

מצה שרויה.

בין חמץ למצה.

הדלקת הנר.

ליל הסדר.

מצוות הלילה בזמן הזה.

כללים לעריכת הסדר.

סימניי הסדר.

קידוש היום..

קצת דינים וטעמים למצוות הלילה.

סדר ההגדה.

חג הפסח – חג המשפחה, מטרתן של מכות מצרים, יד חזקה.

מטרתן של מכות מצרים..

חג האמונה.

זכרתי לך חסד נעוריך.

זכר עשה לנפלאותיו

שמור את חודש האביב.

המצה – מאכל האמונה

מעשה אמהות סימן לבנות..

נושא י' – העומר.

העומר

ל"ג בעומר  – באור בסתר ובמסתורין

נושא יא – שבועות.

שבועות מנהגי החג.

חג הקציר.

יום הביכורים..

חג השבועות..

יום החמישים..

עצרת..

חג מתן תורה.

יום הקהל.

חקת שבעה.

מנהגי החג.

אקדמות..

כתובה לחג השבועות..

תנאים..

אזהרות..

פרחים וירק לכבוד שבועות..

מגילת רות..

תיקון ליל השבועות..

מאכלי חלב.

דוד המלך בחג השבועות..

חג השבועות בימי בית שני

קריאת התורה.

קריאת שמע.

קריעה.

חמש מגילות..

נושא יב' – שונות.

קריאת התורה, קריאת שמע.

חמש מגילות..

חמישה עשר באב

חמישה עשר בשבט..

תוספות.

הלוח העברי

התקופה הקדומה.

קביעת החודש..

הקידוש עצמו

סמכות בית הדין

חג ראש חודש..

יום טוב שני של גלויות..

ראש השנה יומיים..

קביעת השנה ועיבורה.

החדש הזה לכם – קידוש החודש וקידוש הלבנה.

יסודות הלוח.

סימני השנים..

השלכות הלוח.

קידוש החודש וקידוש הלבנה.

יום העצמאות בספרות הרבנית בהלכה ובמנהג.

מעמדו הדתי של יום העצמאות..

הלכות מיוחדות ביום העצמאות..

דרשות ושיחות..

זיקוקין

המצעד.

חידון התנ"ך.

פרס ישראל.

יום העצמאות ביהדות התפוצות..

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: