פניית ה' לנח בבראשית פרק ו-ז

הפנייה של ה' לנח בסיפור פרשת המבול מופיעה פעמיים בבראשית פרק ו' ובראשית פרק ז':

בראשית, פרק ו פסוק יג'

בראשית, פרק ז' פסוק א'

ויאמר אלוהים אל נח קץ כל בשר

ויאמר ה' חנח בוא אתה וכל ביתך את התיבה

עשה לך תבת עצי

כי אותך ראיתי צדיק

מבול

כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר

לשחת כל בשר

מכל החי …שנים מכל תביא אל התיבה

מכל הבהמה הטהורה שבעה שבעה תקח

ויעש נח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה

ויעש נוח ככל אשר ציווהו השם.

למה כפילות ?

בראשית פרק ז פסוק טז' "… ויסגור ה' בעדו". הפסוק היחידי ששם אלוהים ושם השם נמצאים ביחד. זה בעיה לתורת המקורות. מה זה ויסגור השם בעדו? השם סגר אחרי נוח. נוח נכנס ואז ה' סגר את הדלת של התיבה זהו נס ולכן הוא נכתב בשם המפורש. הכפילות היא מגמה הרמוניסטית. מלשון הרמוניה.  המגמה הטבעית שתבוא בשם אלוהים ויש את המגמה הניסית שתבוא בשם המפורש. נוח האופציה החדשה למישהו שיקרא בשם השם – צדיק תמים את האלוהים התהלך נוח. יש פה בעצם כמו סיפור בריאה חדש. אלוהים מביא מבול שזוהי בעצם חזרה לתוהו ובוהו. במקום לברוא מחדש אדם וחיות הוא מביא את נוח והחיות. שני מהלכים המהלך הטבעי – המשכיות כדי להמשיך את העולם בני האדם זה נוח ומשפחתו והחיות זכר ונקבה. בשביל מה אלוהים ממשיך את העולם בשביל שבני האדם יקראו בשם השם. זוהי מגמה רוחנית. נשאלת השאלה האם נוח יקרא בשם השם? המספר 7 מספר שקשור לקדושה לא צריך 7 מכל בעל חיים מספיק 2 המספר 7 מעיד על המגמה הניסית הקדושה. צדיק גם הוא מעיד על המגמה הניסית רוחנית, ובהמה טהורה גם היא מתחברת למגמה הניסית. סיפור עם שי רבדים רובד פיסי, טבעי והרובד הרוחני. בבראשית פרק ז' כשיוצאים מהתיבה אלוהים מברך אותם כמו את האדם הראשון. "ויבן נוח מזבח להשם…" נוח הודה להשם. גם כאן ממשיך הערבוב בין המקור האלוהיסטי למקור היהוויסטי. מכאן החליטי ה' המפורש שלא ישובשו סדרי בראשית והכל יהיה בסדר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: