בראשית פרק ט' – סיכום (דתי)

בראשית פרק ט' – לאחר המבול

לאדם הראשון נאסר לאכול בשר ואילו לנח ובניו הותרו כל סוגי הבשר- וניתן ללמוד מכך על ירידה במדרגת האדם.

למרות ההיתר הגורף אומרת התורה 'אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו' כלומר מותר לכם לאכול בשר רק מבהמות וחיות מתות ולא לאכול 'אבר מן החי 'כלומר חלק מבהמה/חיה בעודנה חיה.

ממשיכה התורה בהגבלה נוספת 'ואך את  דמכם לנפשותיכם אדרוש' כלומר למרות שהתרתי לכם לקחת נשמה מחיה אין לכם היתר לפגוע בעצמכם (להתאבד).

'מיד כל חיה אדרשנו'

מה משמעות איסור זה?

רש'י – יש אזהרה לחיות לא לפגוע בבני אדם  (ורד'ק מוסיף שהחיות אף יענשו על פגיעתם  בבני אדם)

חזקוני – האיסור הוא על האדם שלא ירצח באמצעות חיות

'ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם'           

רש'י – מיד האדם-הרוצח במזיד בלי עדים

מיד איש אחיו-הרוצח בשוגג שלא מוכן לגלות לעיר מקלט.

'שופך דם האדם באדם דמו ישפך'-רוצח שיש עדים למעשיו יהרג על ידכם.

'ואתם פרו ורבו…'

יש כאן חזרה על הנאמר בפסוק א 'ואתם פרו ורבו' ולכן מסביר רש'י – בפסוק א ה' ברך אותם שיפרו וירבו , ובפסוק ז הוא מצווה אותם לפרות ולרבות.

מוסיף רש'י את דברי חז'ל שהחזרה בפסוק ז' סמוך לאיסורי רצח באה ללמד אותנו שמי שלא עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים.

 

'ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם'

הקשר לתחילת הפרק:

רש'י.היות ונח חשש מחורבן נוסף של העולם ולא רצה להתרבות כרת איתו ה' את הברית שהעולם לא יחרב שוב.

ספורנו – ה' אומר לנח – אם לא תשפכו דם נקי אז אני לא אשחית את הארץ.

 

'את קשתי נתתי בענן'

נחלקו הפרשנים  האם נבראה הקשת בששת ימי בראשית ועכשיו נבחרה לשמש כאות (כי בששת ימי בראשית נסתימה כל הבריאה) או שהיא נבראה במיוחד לצורך זה.

'ויחל נח איש האדמה ויטע כרם'

מדוע לא כתוב 'ויטע נח כרם'?-מסביר רש'י שיש כאן ביקורת על נח שעסק בחולין ולא בנטיעת הדורות הבאים.

הפסוקים בהמשך רב בהם הנסתר על הגלוי על פי הפשט נח משתכר ומתגלה בתוך האוהל חם רואה קורא לשני אחיו שבאים ומכסים את אביהם אלא שאם זה מה שקרה מדוע מתקלל כנען בנו של חם?ומדוע כתוב 'וידע נח את אשר עשה לו..'

רש'י מביא את דברי חז'ל שחם לא רק ראה את אביו ערום אלא או בעל אותו או סרס אותו וזאת על מנת שלא יוליד עוד ילדים שיתחלקו איתו בירושת העולם

נח מתעורר ומגלה מה עשה לו בנו חם ואומר 'ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו'

נחלקו הפרשנים  בכוונת הקללה:

רש'י – בגללך לא יוולד לי בן רביעי שישמש אותי ולכן הבן שלך (כנען בנו של חם) ישמש כעבד לכל אחיך (מידה כנגד מידה).

רד"ק – כנען מקולל ולכן נזהרו האבות מלהתחתן איתו ועם צאצאיו.

לעומתו יפת זכה בברכה כלכלית ושם בברכת הארץ ובברכת הרוחניות

שאלות בגרות

7.עיין בבראשית ט' א'-י'ז
'ואני הנני מקים את בריתי אתכם…' (פסוק י'). א. מהי הברית שמקים ה' שעליה הכתוב מדבר?
ב. עיין בדברי רש'י ובדברי ספורנו שלפניך:

רש'י (לפסוק ט'): 'ואני הנני. מסכים אני עמך. שהיה נח דואג לעסוק בפריה ורביה עד שהבטיחו הקב'ה שלא לשחת העולם עוד'.
ספורנו (לפסוק ז'): 'ואתם פרו ורבו. ואל תשפכו דם האדם'.
(לפסוק ט'): 'ואני הנני מקים את בריתי. על זה התנאי שלא תשפכו דם נקי אני מקים את בריתי שלא לשחת עוד הארץ.

הסבר את הקשר בין הקמת הברית לבין האמור בפסוקים א'-ז', לפי דברי רש'י ולפי דברי ספורנו.

8.עיין בבראשית ט', א'-ז'.
א. עיין בפסוקים א'-ג'.
מה נאמר על היחסים בין האדם לבעלי החיים בקטע זה, ובמה שונים יחסים אלה ממה שנאמר לאדם בפרק א', פסוקים כ'ח – ל'?
ב. עיין בפסוקים ה' – ו'.
במה שונה העונש לרוצח בפסוק ה' מהעונש לרוצח בפסוק ו'? בסס את דבריך על לשון הכתוב.

9.עיין בבראשית ט', א' – ז'. א. 'אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו' (פסוק ד') 'ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש' (פסוק ה')

איזה איסור נלמד מכל אחד מפסוקים אלה?

ב. עיין בפסוק ז' ובפרושו של רש'י.

רש'י: ' 'ואתם פרו ורבו' – לפי פשוטו הראשונה לברכה, וכאן לציווי. ולפי מדרשו להקיש מי שאינו עוסק בפרייה ורבייה לשופך דמים'.

מה הבסיס בכתוב למדרש שמביא רש'י בפרושו?

ראו גם: מדרש בראשית פרק ט' 

בחזרה אל סיכומי ספר בראשית (דתי) או עמוד הסיכומים הראשי של ספר בראשית.

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

סיפור המבול של נח ומשבר האקלים (ואיך להתמודד איתו)

להבין את חלומות יוסף עם פרויד

יוסף ידע מצוין לפתור חלומות של אחרים, אך את משמעות החלומות שלו לקח לו כל חייו לפתור. זיגמונד פרויד מסביר מדוע.

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

עוד דברים מעניינים: