מושגים במנהל עסקים: אחריות וסוגי אחריות – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: אחריות וסוגי אחריות – הגדרה

הגדרה זו הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

אחריות – Liability

 1. חבות – התחייבות  – מבחינה משפטית, המצב שבו אפשר לכפות על מישהו מעשה מסוים, או תשלום כספי, באמצעות בתי משפט. היקף ההתחייבות הוא כשעור הסכום הכספי שלגביו עלולה להתחייב אותה ישות שמוטלת עליה האחריות.
 2. Responsibility – בעסקים, החובה לבצע בדייקנות וכראוי סמכות שניתנה למישהו או שהיא משתמעת, הנובעת מהתפקיד, הפעילות וההחלטות שאדם ממלא בארגון.
 3. Guarantee – ערבות
 4. Warranty – כתב אחריות

אחריות ביחד ולחוד – Joint and Several Liability – התחייבות שלסילוקה אחראים אדם אחד או קבוצה של אנשים הנקובים בשם – שותפות.

אחריות בלתי מוגבלת – Unlimited Liability

 1. בעסקים – אחריות חוקית של עסק בבעלות יחיד או שותפות כללית שאינה מוגבלת ע"י חוק או חוזה. במקרה כזה יכולים הנושים לגבות את חובות העסק מן העסק ומהנכסים האישיים של בעליו. בניגוד לאחריות מוגבלת הקיימת בחברות ובשותפויות מוגבלות.
 2. בביטוח – אחריות של אדם, במסגרת אחריו כלפי צד ג', שאינה מוגבלת בסכום ביטוח. פוליסה כזו מכסה כל חבות שיתחייב בה המזיק, כלפי מי שתבע תביעה מוצדקת וזכה בה.

אחריות בלתי ניתנת לחלוקה – Indivisible Responsibility – אחריותו הסופית של אדם. רואה חשבון נושא באחריות שאינה ניתנת לחלוקה באותם נושאים המחייבים הפעלה של שקול דעת מקצועי, אחריות שאינו יכול להתחלק בה עם גורם אחר, כולל מבקר פנים. שקול הדעת הסופי בקשר לרמת הבקרה הפנימית, יעילותה, היקף הבדיקות שעליו לערוך ומהות הממצאים וכן נושאים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על הדו"חות הכספיים של רואה חשבון ואינו ניתן לחלוקה.

אחריות חוקית על פי דין – Liability Legal

 1. אחריות למעשה או להימנעות ממעשה, הניתנת לאכיפה באמצעות החוק. אחריות לנזק או אובדן המעוגנת בחוק. האחריות יכולה לנבוע מחוק ספציפי או מהחוק הכללי. המונח מדגיש את הצד החוקי של האחריות, להבדיל מאחריות חוזית או מאחריות מוסרית. כיסוי ביטוחי הניתן לאחריות על פי דין מתייחס לתוצאה הכספית שאחריות כזו יכולה להביא בעקבותיה.
 2. אחריות או התחייבות שהחוק מטיל על צדדים שונים במטרה למנוע ניצול לרעה של מצבים מסוימים, או אלה הנובעים מיחסים מיוחדים בין הצדדים – יחסי נאמנות. החובה שמטיל החוק אינה תלויה בהסכם או בכוונת הצדדים להסכם.

אחריות מוגבלת במניות – Limited Liability – לבעל מניות בחברה בע"מ, יש אחריות מוגבלת וגבול האחריות הוא סכום המניות שהוא מחזיק (בתנאי שהסכום שולם במלואו). במקרה של חיסול החברה, ההפסד המרבי שהוא יכול לשאת בו הוא ההשקעה שהשקיע במניותיו. שותפים מוגבלים – אחראים לערך השקעתם בלבד, מה שאין כן לגבי שותף כללי.

אחריות שותפים – Partners Liability – אחריות של כל שותף ביחד ולחוד, עם שאר השותפים לכל החובות וההתחייבויות שנטלה על עמה השותפות בהיותו שותף בה. תביעה נגד שותפות יכולה להיעשות ע"י תביעה נגד השותפות עצמה ונגד כל השותפים בה, כשכל אחד, במסגרת האחריות המשותפת שלו, יכול להיתבע לגבי כל סכום ההתחייבות. כל עוד לא התפרקה השותפות, אם היא אינה מקיימת פסק דין, אין להוציא לפועל את האחריות נגד שותף אחד בלבד. לעומת זאת, כששותף חב אישית חוב לאדם אחר, אין אותו אדם יכול לגבות את חובו מאת השותפות, אולם הוא זכאי לשעבד את אותו חלק מהרווחים שהשותף החייב אמור לקבל מהשותפות.

אחריות שילוחית – Liability for Acts of Agents – בנסיבות מסוימות אדון אחראי למעשים של עובדיו, אחריות של אדם למעשה או למחדל של עובד או שלוח של אותו אדם או תאגיד (למעט עוולה של עובד שהיו אנוסים להעסיק אותו על פי דין ובלית ברירה), או מי ששודל בידי אותו אדם או תאגיד לביצוע מעשה או מחדל. התנאים לקיום אחריות שילוחית הם –

 1. קיום קשר העסקה של עובד-מעביד או של שולח-שלוח בין הצדדים.
 2. העובד או השלוח ביצע עוולה.
 3. העוולה בוצעה במסגרת התפקיד של העובד או השלוח למען המעביד או השולח ולא למען עצמו.

לגבי אחריות פלילית, אין שליח לדבר עבירה ואין אחריות שילוחית. במקרה של חברה תהיה החברה אחראית בפלילים אן העברה בוצעה ע"י אנשים שמעמדם בחברה הוא כזה שיש לראות בפעולתם את פעולת החברה.

עוד דברים מעניינים: