שיטות הפיתוי של אשת פוטיפר

כאשר חכמי הגמרא רוצים להביא דוגמא למישהו שעמד במבחן פיתוי-היצר הגדול ביותר הם מיד חושבים על סיפורו של יוסף עם אשת פוטיפר (בראשית ל"ט). במסכת יומא המוקדשת ליום הכיפורים (ל"ה ב') הם מביאים את עמדתו של רשע שטוען כי לא יכול היה ללמוד תורה משום שהיה טרוד בסיפוק יצרו. את האדם הזה שואלים האם הוא היה יותר טרוד מיוסף בשעה שעמד מול הפיתויים של אשת פוטיפר, וכך היה המעשה (גם על פי מדרש תנחומא וישב ה):

יוסף ואשת פוטיפר. פיליפו פלקיטורה (איטליה, מאה 18)

חיזוריה של אשת פוטיפר

בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלת את יוסף לשכב עימה. על מנת לעורר את העניין שלו הייתה מחליפה בגדים שלוש פעמים ביום כך שמה שלבשה בבוקר לא לבשה בערב. כשזה לא עזר איימה עליו שתאסור אותו בבית האסורים. ענה לה יוסף: "ה' מתיר אסורים" (תהלים קמו, ז). איימה עליו השרה שתכופף את קומתו. ענה לה יוסף: ה' זוקף כפופים (שם, ח). איימה עליו שתעוור אותו. ענה לה יוסף: "ה' פוקח עורים" (שם). 

אשת פוטיפר החלה להעשות נואשת. פעם אחת התקבצו נשות מצרים כדי לראות את יופיו של יוסף. נתנה אשת פוטיפר ביד כל אחת מהן אתרוג וסכין לקלף אותו. מאחר והיו הנשים מוסחות דעת מיופיו של יוסף היו חותכות את ידיהן. אמרה להן אשת פוטיפר: עכשיו אתן מבינות מה אני צריכה לעבור כל יום.

כשבקשות, בגדים ואיומים לא עבדו, עברה אשת פוטיפר לשוחד והציע ליוסף אלפי ככרי כסף כדי לשכב ולהיות עימה. אך יוסף סירב משום שידע, לפי חז"ל, כי לשכב עימה בעולם הזה משמע להיות עימה בעולם הבא.

סיפור (סוטה ל"ו ב) מספר כי בשעה שבאה אשת פוטיפר אל יוסף התגלתה לו לפתע דמותו של אביו יעקב. יעקב סיפר ליוסף כי כל בניו עתידים להיות משובצים כאבני חושן על לוח ליבו של הכהן, ושאל את יוסף אם הוא רוצה ששמו יוסר משם ושיקראו לו "רועה זונות". דרך טובה לכבות את הסיטואציה.

אשת פוטיפר בוחרת את הזמן להעליל על יוסף

התעלולים המיניים של אשת פוטיפר לא נגמרו כשאר יוסף דחה אותה. בבראשית ל"ט, י"ב כתוב "כשמע אדניו את־דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו". רשי" מפרש את "כדברים האלו" פשוטם כמשמעם, כלומר שאת מה שסיפרה אשת פוטיפר לבעלה היא סיפרה בזמן שהיו ביחד במיטה. כל זאת על מנת לעורר עד כמה שיותר את כעסו של בעלה.

לדעת עוד:

להבין את חלומות יוסף עם פרויד

הסירוב לחיים: סיבת המוות של ער ואונן

גן-העדן ההפוך: מדוע בחר לוט ללכת לסדום?

עוד דברים מעניינים: