סיכום: אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים \ דימיטרי שומסקי

סיכום מאמר: אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים \ דימיטרי שומסקי

סיכום מאמר זה לקוח מאסופת סיכומי מאמרים בחינוך וכן אסופת סיכומי מאמרים בחברה הישראלית

שומסקי במאמרו מציג את זהות קבוצת הישראלים הרוסים והשפעתם על דמותה מדינת ישראל, תוך מיקומה מחדש בחברה הישראלית. הוא מציג סוג ייחודי של תפיסה לאומית המבנה את עמדתם האזרחית של קבוצה זאת ביחס מיעוטים לאומים בכלל ולמיעוט הערבי בפרט (שומסקי: 2001, 18).

שומסקי טוען כי בשאלת היחס למיעוט בכלל וכלפי המיעוט הערבי בפרט ניתן להסיק כי תפיסת הזהות האתנו לאומית של הישראלים הרוסים כפי שצמחה בשנות ה90, תוך שילוב בין יסוד רוסי יהודי אתני ליסוד לאומי ציוני, טומנת בחובה הסתכלות על המיעוט הערבי כמיעוט המשמש יעד טבעי לאפליה.

הבסיס לגישה זאת טמונה במשטר הסוביטי אשר במהלך כל שנות קיומו נהג לטפח זהויות אנטי פרימורדיאליות תוך מיסוד זיקתם המיתולוגית לטריטוריה מסויימת, שהוגדרה כ"אתנית" השייכת באופן בלעדי לאתנוס- "האומה הילידית". למדיניות זאת של "הנדסה אתנית" היו השלכות משמעותיות בתחום האזרחי, כאשר שיוך לאומה הילידית הבטיח מעמד חברתי מועדף על פני מיעוט לאומי "לא ילידי". (שם: 37) וכן היוותה בסיס עקרוני לאי שיון הזדמנויות בין רוב לאומי למיעוט לאומי בתוך גבולות אותה טריטוריה (שם: 19) .במסגרת מדיניות זאת דוכאה הלאומיות היהודית, והפכה לאתניות מעומעמת משוללת זכויות. עקרון הזיקה הפרימורדיאלית של האתנוס היהודי לטריטוריה אתנית משלו ופרקטיקת האפליה של המיעוט הערבי מזכירים למהגרים הרוסים מציאות אתנו לאומית סוביטית אשר נחשבת בעיניהם למצב טבעי  (שם: 36).  מצב זה עיצב את זהותם האתנית והבנתם האזרחית כאחת של המהגרים הרוסים כקבוצה כבעלת סגולות, בעוד שאפלית המיעוט הערבי נתפסה בעיניהם לטבעית ולגיטימית (שם:37) . שאיפתם למיסוד זהותם האוטונומית ונטייתם להדגיש את זהותם היהודית המשותפת (שם:18) כיום באה לידי ביטוי בחיבור הזהות הקבוצתית ולזיקה יהודית קדומה לארץ ישראל. פעילות לחיזוק סממניו האתנוקרטים של המשטר, והרתמות לפעולות פוליטיות כלל לאומיות: מאבק נגד ה"פוסט ציונות", במדיניות הרוב "הילידי" על פני המיעוט האתני הערבי אשר נחשב בעיניהם –"לא ילידי", משימת שימור צביונה היהודי האתנו לאומי של מדינת ישראל תוך בלימת הרחבת זכויות האזרח והזכויות הקבוצתיות של ערבי ישראל. אלו נתפסות בעיני מנהיגות הקהילה הרוסית כמשימה מרכזית אשר על הציבור היהודי הרוסי, המצטין בסגולותיו השונות להרתם עבורה (שם: 38).

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: