שיטות מחקר – סיכומים: הטיות בשאלון

הטיות בשאלון

הדבר הראשון שעושים בסקר זה לבדוק מה רמת המוטיבציה והרצון של האדם בהשתתפות בסקר.

כאשר מנסחים שאלות עליהן להיות תקפות ומהימנות. מהם הגורמים שעלולים לפגוע תוקף ומהימנות השאלות?

 1. הטיות שמקורן בניסוח השאלות.
 2. הטיות שמקורן בפירוש התוצאות.
 3. הטיות שמקורן במרואיין.
 4. הטיות שמקורן במראיין.

הטיות שמקורן בניסוח השאלות

n      הטיות בניסוח שאלות יכולות ליצור מצד אחד שונות רבה בתגובות, ומצד שני להפחית את השונות.

n       יש להדגיש כי שונות כשלעצמה בתשובות אינה דבר שלילי, אך מדובר על מיקרים בהם הגדלת/הקטנת השונות נובעת מטעות ולא מייצוג של המציאות.

n      שונות רבה בתגובות יכולה לנבוע מכך שמשיבים שונים הבינו אחרת את אותה שאלה עקב ניסוח לא בהיר של השאלה (דוגמאות 1,2,3,4) .

n      שונות מעטה בתגובות יכולה לנבוע מניסוח מוטה של שאלה הגורם לנבדקים להגיב בדרך דומה למרות שתגובותיהם האמיתיות שונות (דוגמאות 8 ,5,6,7 ).

 1. 1. ניסוח מעורפל: הכוונה לניסוח שאלות עם מילים שפירושן רב-משמעי. האם יש לך ביטוח?
 2. 2. שאלות רב-היבטיות/ שאלות כפולות: הכוונה לניסוח שאלות בהן חבויים שני נושאים, ולמעשה

ניתן לחלק את השאלה לשתי שאלות עם תשובות שונות. מי במשפחתך קובע אם לקנות מוצרי חשמל, ומי קובע את הסכום המרבי שיוקדש לקנייה?

 1. 3. מילים לא ברורות: חשוב להקפיד על פשטות השאלה ושימוש במושגים יומיומיים. שאלות סבוכות

יובילו את המשיב לתשובות לא אמינות שנועדו להסתיר את הבורות בנושא או לתשובות של "אינני יודע". מה דעתך על מס הכנסה שלילי?

 1. 4. שלילה כפולה: אלו שאלות בהן מבקשים מהנבדק להסכים או להתנגד לשלילת משהו, דבר העלול

לגרום לבלבול. עד כמה אתה מתנגד להחלטת רשויות המס להתנגד למס הכנסה שלילי?

 1. 5. קביעת הסכמה או אי הסכמה מראש(הצגת צד אחד של המטבע): בהטיה  כזו  מניחים מראש

שהנבדק מבצע פעולה כלשהי, שעליה שואלים אותו. באיזו מידה אתה שבע רצון מלימודיך?

 1. 6. הצגת צד אחד כנורמטיבי: כאשר מציגים שאלה כקשורה לגוף מקובל או לנורמה מקובלת ייווצר

לחץ להשיב בכיוון הנורמה. רוב הציבור חושב ש…האם אתה מתנגד או מסכים לדעת הציבור?

 1. 7. שימוש במושגים בעלי ערך חיובי או שלילי גבוה או מטען רגשי גבוה: שימוש במילים טעונות

רגשית או ערכית במקום במילים ניטראליות יכול להביא להצגת דעה בהתאם לרגש ולא לעמדה האמיתית. האם אתה בעד צמצום הדמוקרטיה של ערביי השטחים? לעומת – האם אתה בעד נתינת זכות בחירה לערביי השטחים?

 1. 8. הטיות בניסוח התשובות: א. העדר איזון בתשובות: שימוש בסולם שמטה את התשובות לכיוון

מסוים, למשל לכיוון של שביעות רצון:1. מרוצה בהחלט  2. מרוצה 3. מרוצה במידה מסוימת  4. לא מרוצה   5. בהחלט לא מרוצה. 

ב. סדר הצגת התשובות: סדר התשובות יכול להטות את הממצאים כיוון שמרואיינים יכולים להיתפס לתשובה הראשונה שקרובה לעמדתם ברשימת התשובות, ולא לבדוק את התשובות האחרות, שמופיעות מאוחר יותר אך קולעות יותר.

הטיות שמקורן בפירוש התוצאות

הקשר הרופף בין עמדות להתנהגות: אחת ממטרות הסקר  היא לחזות התנהגות צפויה. השאלון יכול לבדוק רק עמדות ונכונות לפעול, שמהן החוקר מנסה ללמוד על ההתנהגות הצפויה. נמצא במחקרים רבים כי אין קשר מובן מאליו  בין עמדות להתנהגות, וגם שאלות הבודקות נכונות לפעולה עלולות לטעות בניבוי התנהגות. לפיכך :

n      רצוי לבדוק את העמדה ואת הנטייה לפעולה בנפרד.

אני תומך במידה רבה בנשואי תערובת.

במידה וביתי תרצה להתחתן בנישואי תערובת, אתמוך בכך.√

n      לנסח שאלות בזמן הווה במקום בזמן עתיד.

בבחירות שיערכו בשנת 2008 במי תתמוך לראשות הממשלה? לו הבחירות היו נערכות היום במי היית תומך לראשות הממשלה?√

הטיות שמקורן במרואיין

 1. 1. העדר מוטיבציה, חוסר עניין ועייפות.
 2. 2. רצייה חברתית:

(א) הנטייה שלא להודות בהתנהגות או דעה שלא מקובלת (האם אתה מעשן סמים?).

(ב) הנטייה להסכים עם טענה המנוסחת בצורה חיובית או מוצגת כמקובלת (רוב נבחרי העם חושבים

כי…).

(ג) אי נכונות להודות בבורות (כמה ספרים קראת בחצי שנה האחרונה?).

 1. 3. אפקט ההילה: הנטייה להכליל כתגובה לשאלה אחת, תגובות לשאלות האחרות.

(א) בנים טובים יותר במחשב מבנות

(ב) בנים מתקנים יותר טוב דברים

(ג) בנים טובים יותר בהנדסה מבנות

 1. 4. נטייה להעדיף כיוון מסוים של תשובות: יש מרואיינים הנוטים לענות בכיוון קבוע או בעצמה

קבועה. יש כמה נטיות כאלה: העדפת הערכים הקיצוניים של סולם התשובות, הימנעות מנקיטת עמדה ברורה ובריחה למרכז, נטייה תמיד לענות בחיוב ונטייה תמיד לענות בשלילה.

 1. 5. השפעת סדר התשובות : בשונה מהסעיף הקודם הועסק בתוכן התשובות, נובעת הטיה זו ממקומן

של התשובות מסולם. יש  מרואיינים הנוטים לבחור תמיד את התשובות הראשונות.

הטיות שמקורן במראיין

n      במידה והשאלות מועברות דרך ראיון מתקיים מגע חברתי בין השואל לנשאל, והם משפיעים זה על

זה.  הבעיות הרלבנטיות ביותר לסקר במצב כזה הן: הצורך להרשים את המראיין, הצורך להיענות לציפיות המראיין, הפחד להשיב בכנות שמא יימסר המידע לגורמים חיצוניים ויזיק למרואיין.

n      בנוסף תכונות רבות של המראיין עלולות להפריע למרואיין: התנהגותו, הופעתו, טון דיבורו,

מעמדו החברתי וכו'.

n      כדי להמעיט מהשפעתם השלילית של גורמים אלו צריך המראיין להקפיד על: להיות ניטרלי ולא

להביע שום דעה לחיוב או לשלילה על תשובת המרואיין, ליצור אווירה מתירנית כדי שהמרואיין ירשה לעצמו להשיב ככל העולה על דעתו, הניטרליות כמובן תורמת לאווירה זו, להקפיד על אחידות, כלומר להיות צמוד לנוסח השאלון ולהקפיד על סדר השאלות.

שיטות מחקר – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: