פערי מידע

א.      כל פער מידע הוא חוסר בפרטים הנוגעים לאירועים והדמויות בסיפור. פער תמידי הוא פער שאינו מתמלא והשאלה לגבי המידע החסר נותרת מצב קבוע אצל הקורא. בפער הפתעה לעומת זאת, מתמלא המידע החסר באותו הרגע שבו הוא נוצר והקורא כלל אינו מודע לקיומו של הפער קודם לכן. ההבדל המרכזי, אם כן, בין פער תמידי ופער הפתעה הוא משכו האינסופי של הפער התמידי לעומת משכו הרגעי בלבד של פער ההפתעה. הבדל נוסף הוא שהפער התמידי קיים הן במישור הטקסט והן במישור המשוחזר בעוד שפער הפתעה קיים רק במישור הטקסט שכן דינו להתמלא במהרה במישור המשוחזר.

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: