מחשבת ישראל: מעגל האחריות והמעורבות – סולובייצ'יק והתלמוד

מחשבת ישראל: מעגל האחריות והמעורבות – סולובייצ'יק והתלמוד

מתוך: יהדות ומחשבת ישראל: סיכומים במחשבת ישראל

1)    זהותו של היחיד כחלק מגורל הכלל \ הרב י"ד סולוביצ'יק

משמעותו של המושג "שותפות גורל" היא שכל המשתייכים לאותה הקבוצה גורלם שווה, והם עשויים לחוות את אותם האירועים בשל כך. היא מבטלת את הפערים המעמדיים, הכלכליים והאידיאולוגיים כאשר גורם חיצוני מתייחס אליה כקבוצה. נקודת המוצא של הטקסט היא שלילית, אך מתוך הרדיפות נוצרת סולידריות ועזרה משותפת, אהבה לזולת, עידוד פעולות תמיכה בין אנשים בתוך הקבוצה, ובדידותו של הפרט נעלמת כאשר הוא חלק מהקבוצה. סולוביצ'יק מוכיח את דבריו בציטוט מהמגילה, לפיו למרות שאסתר במעמד רם יותר מדודה, גורלם שווה והמוות שצפוי להם וליהודים בכלותם הוא שווה. שותפות גורל הקבוצה יוצר סולידריות פנימית.

2)    מדוע אלוהים אינו מפרנס את העניים? \ תלמוד בבלי

טורנוסרופוס שואל את ר' עקיבא מדוע אלוהים אינו מפרנס את העניים, אם אוהב אותם? מדוע הוא יוצר פעולות צדקה במקום לדאוג להם בעצמו? תשובתו של ר' עקיבא לכך היא שאלוהים יצר עוני על מנת לאפשר לתורמים להינצל מגיהנום. יש בעייתיות בפתרון זה, מכיוון שהוא מבטל ערכים כמו עזרה לזולת ואלטרואיזם, ונוסף על כך הוא הופך את התרומה לזולת לאינטרסנטית. לתשובתו של ר' עקיבא עונה שדווקא הצדקה מביאה את התורם לגיהנום, ומוכיח את טענתו במשל.

משל א': מלך כלא את עבדו בצינוק ללא מזון ושתייה על מנת להענישו, וכאשר אדם אחר האכיל את העבד הוא כעס עליו. ניתן להמשיל את המשל כך שהמלך הוא האלוהים, העבד הכלוא הם העניים, והאדם הוא נותן הצדקה. הוא מבסס את דבריו על פסוק מקראי – "לי עם ישראל עבדים". כלומר, אלוהים יצר מציאות לפי רצונו, ולפי רצונו קיים בה עוני. אדם שינסה, על כן, לתקן את המציאות ייענש.

ר' עקיבא עונה לו במשל.

משל ב': מלך כלא את בנו בצינוק ללא מזון ושתייה, וכאשר אדם אחר האכיל את העבד הוא נתן לו מתנה. ניתן להמשיל את המשל כך שהמלך הוא אלוהים, בן המלך הם העניים, והאדם האחר הם נותני הצדקה. הוא מבסס את דבריו על הפסוק המקראי – "בנים אתם לה' אלוהיכם".

התלמוד הבבלי מציג שתי תשובות שונות לשאלה מדוע בני האדם צריכים לתת צדקה. הראשונה נגזרת מתוך תשובתו הראשונה של ר' עקיבא, ואילו את התשובה השנייה נגזרת מן המשל והיא אף ממתנת את הבעייתיות שבתשובה הראשונה.

א.     אם כל עם ישראל הם בניו של אלוהים, מכאן שהם אחים וקיים בהם רגש אחריות הדדית אחד לאחר.

ב.      כשם שהמלך אוהב את בנו, כך הוא גם אוהב את העניים. על מנת לכבד את אלוהים עלינו לכבד גם את העניים.

ג.      רבי אלשיך טוען שמכיוון שאלוהים יצר את הכל, אל לנו להתקמצן משום שהכל שייך לאלוהים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: