סיכום בהיסטוריה: חיסול יהדות הונגריה

סיכום בהיסטוריה: חיסול יהדות הונגריה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

ב 1944 החל שחרורן של מדינות מזרח אירופה מעול הנאצים. הצבא האדום התקדם מערבה רמס ודחף את הצבא הגרמני חזרה לגרמניה. בשלב זה החל חיסול יהדות הונגריה על ידי מנגנון ההשמדה הנאצי.

הקהילה היהודית בהונגריה היתה הריכוז היהודי הגדול האחרון בתחום הנאצית שלא נכלל ב"פתרון הסופי". התקרבות הצבא האדום להונגריה והבנתם כי הונגריה מנסה להתקרב לבעלות הברית האיצה את החלטתם של הגרמנים להשתלט על המדינה. אייכמן עמד בראש המבצע לשילוחם המהיר של  725,000יהודי הונגריה . בתוך ימים ספורים הוציא הממשל צווים שהורו על הפרדתם של היהודים , סימונם והחרמת רכושם. היהודים נצטוו לצאת מבתיהם ולהתרכז בגטאות מאולתרים. בכמה ערים הוקמו הגטאות בשכונה היהודית באחרות בבתי חרושת נטושים ואפילו ביערות.הגטאות היו סגורים ומסוגרים והוקפו שוטרים מקומיים.מונו בהם יודנראטים שהורכבו לרוב מההנהגות המסורתיות של הקהילות . הגטאות פעלו זמן קצר בלבד , שבועיים עד שישה שבועות , אך תנאי התברואה הלקויים , המחסור במזון וגזל הרכוש מצד השוטרים גרמו ליהודים סבל רב. גירוש היהודים לאושוויץ התנהל לפי סדר קדימות גאוגרפי. מאחר והסובייטים התקרבו מהמזרח הוקדם שילוחם של יהודים ממזרח המדינה , רובם בני קהילות דתיות . בגלל המצב בחזית החליטו הגרמנים להאיץ את קצב השילוחים : מידי יום הובלו 12,000 מיהודי הונגריה לאושוויץ-בירקנאו. בתוך שלושה חודשים עד יולי 1944 גורשו 425,000 מיהודי הונגריה  להשמדה כשהם מובלים בקרונות בקר אטומים . עם הגעת המשלוחים למחנה ביקרנאו הורדו מאות אלפי היהודים לרציף , ובתהלין סלקציה מהיר נשלחו רובם ישירות לתאי הגזים . רק חלק קטן יחסית נשלח לעבודה במחנה אושוויץ או במחנות ריכוז אחרים.  תוך חודשים ספורים ממאי עד נובמבר 1944 , התנהל  מבצע הרצח של יהודי הונגריה , שניתן להם שם הקוד "אקציון הס" . בחודשים אלה נרצחו במחנה אושוויץ קרוב למחצית הקורבנות שמצאו בו את מותם בכל שנות קיומו. בתקופת השמדתם של יהודי הונגריה לא עמדו מתקני הקמטריום בברקינאו בעומס הרב , וגופות רבות הוצאו לשריפה בבורות פתוחים שנחפרו למטרה זו.

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו