הרמנויטיקה ותרגום של קטגוריות תחביריות

על הבעיות של שימוש בכלים הרמנויטים בכדי להעביר תוכן בין שפות עם קטגוריות תחביריות ודקדוקיות שונות.

הגישה ההרמנויטית ותחום הבלשנות האנתרופולוגית היו במשך כמה עשרות שנים תחומים שהלכו והתקרבו אחד לשני. אחד החלוצים ועד היום אחד החוקרים החשובים ביישום של שיטות הלקוחות מהתחום של הרמנויטיקה במסגרת של הבלשנות האנתרופולוגית הוא א.ל.בקר (A.L.Becker). בקר עסק במהלך שנות התשעים בתחום ההתאמה בין קטגוריות דקדוקיות במסגרת של תרגום בין שפות. תרגום, כמובן, אינו כולל ואינו מתבסס אך ורק על התאמה בין קטגוריות דקדוקיות ויש בו מרכיבים רבים אחרים חשובים לא פחות ואולי אף יותר, אך בכל זאת דומה כי הדיון בהשוואה שבין קטגוריות תחביריות בשפות שונות הוא בעל חשיבות גדולה מאוד לתחום התרגום.

אחד הקשיים הגדולים ביותר הניצבים בפני תחום התרגום הוא זה של התאמת והשוואת המשמעות של קטגוריות תחביריות בשפות שונות. הדרך שבה שפות שונות עושות שימוש במבנים וכללים בכדי להביע משמעות היא מגוונת והולכת ונעשית שונה ככל ששפות רחוקות זו מזו. בקר מציין כי כאשר אנו מנסים להבין את הקטגוריות התחביריות של שפות מרחוקות מאלו שלנו אנו תמיד טועים בכך שאנו מנסים להתאים ולהשוות אותן לאלו שלנו, ובכך למעשה כופים עליהן משהו שהן אינן. דרך שימוש בכלים הרמנויטים אנו יכולים להתקרב יותר ויותר אל המשמעות וההבנה האמיתיים של קטגוריות דקדוקיות של שפות שנות, אך הבנה מלאה, לדעתו של בקר, לעולם אינה יכולה להיות באמת מנת חלקנו.

לפי בקר ישנם שני סוגים של טעויות בייחוס משמעות לקטגוריות דקדוקיות של שפות זרות: הראשונה היא אקזוברנטיות (exuberance), בה אנו מוסיפים מידע שמערכת המקור אינה מחויבת למסור אך המערכת שלנו כן. השנייה היא דפיציטית (deficiency) בה אנחנו משמיטים מידע הנמסר על ידי שפה אחרת אך אינו לו צורה דקדוקית מתאימה בשפה שלנו. אחת הדרכים המקובלות להתגבר על בעיה זו היא על ידי מטא-שפה שלישית המשמשת בכדי להסביר את הפערים הדקדוקיים שבין השפות, אך ברור כי לשיטה זו יש חסרונות בולטים ובקר מציין כי חסרה לו במקרים רבים מודעות ביקורתית.

הבעיות שעליהן מצביע א"ל בקר מראות כי גם למעגל ההרמנויטי יש בעיות משלו כאשר הוא מגיע אל הצורך לגשר בין מערכות פורמליות כמו קטגוריות דקדוקיות. דומה כי הסכנה הגדולה ביותר היא למעשה חוסר המודעות לתוספות או השמטה של מידע דקדוקי כאשר תוכן עובר משפה לשפה אחרת השונה ממנו בצורה ניכרת.

עוד דברים מעניינים: