הדברים האלה: ספקות אברהם לפני הברית בין הבתרים והעקדה

מה עבר בראשו של אברהם אבינו לפני ברית בין הבתרים והעקדה? מדרשי חז"ל ל-"אחר הדברים האלה" מציעים כמה כיווני חשיבה מעניינים.