האם רב-תרבותיות היא בעצם גזענות במסווה?

האם יכול להיות שסובלנות והכלה כלפי האחר נודעו בעצם כדי לשמר את המרחק וההבדל בנינו? הפילוסוף סלבוי ז'יז'ק עם ביקורת על הרב-תרבותיות